Fórum - november 1998

Dátum: 29.03.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Veľký Piatok 2018


Keby si kresťanské cirkvi plnili tie úlohy, ktorých plnenie predstierajú pred svojimi veriacimi už 2000 rokov, nebola by dnešná Európa v tak úbohom stave a úpadku – morálnom, aj spoločenskom. Každému fyzickému ako aj duševnému útoku a rozvratu zvonku a zvnútra by sme hravo odolali.
Pred 13-timi rokmi som zverejnil úvahu Veľký Piatok 2005, a to som ešte vôbec netušil, čo sa bude na Starom kontinente diať.
Nebedákajme nad premrhanými rokmi, pozrime sa najprv do vlastného srdca, a potom sa môžeme s úspechom pustiť do upratovania aj svojho okolia...Veľký Piatok (2005)

Na Veľkonočné sviatky si kresťania každoročne pripomínajú veľké udalosti, ktoré sa odohrali pred dvomi tisíckami rokov. Kríž sa stáva pre nich v tento deň znamením spásy.
Ježiš bol zradený Judášom, potom odsúdený na podnet židovských kňazov, mučený a nakoniec zavraždený ukrižovaním na kríži na Golgote, aby sa nakoniec ukázal opäť svojim učeníkom a apoštolom, hoci už v inej podobe (v inom tele), ako je to spomenuté aj v Biblii (Marek-16/12).
Ježiš nezaprel svoje učenie, pretože bol vteleným Slovom Božím a pre toto bol ochotný pokojne ísť aj na mučenícku smrť, o ktorej vopred vedel, že je neodvratná. Poznal skazené ľudstvo a poznal aj svojho zradcu.
Nebál sa položiť svoj pozemský život za pravdu, ktorú hlásal a stal sa tak vzorom pre mnohých ďalších mučeníkov, ktorí ani v budúcnosti nezapreli svoju vieru a pravdu, aj keď po ukrutnom mučení museli takisto bolestne opustiť túto Zem.
 
Mnohí dnešní veriaci si myslia, že záleží len na jednej veci, a to, či sme pod PRIKRYTÍM BOŽÍM, alebo nie.
Podľa týchto vysvetliviek sa chce „veriacim“ naozaj tvrdiť, že Pán Ježiš zaplatil svojou smrťou všetky naše dlžoby a hriechy, a tak Boh pod týmto Ježišovým prikrytím už nevidí našu hriešnosť a tým sme vlastne u Boha prijatí – spasení.
Ó, ako je tam všetkým tým „pokorným“ hriešnikom príjemne a hlavne bez obáv o ďalší svoj osud. Môžu tam kľudne podriemkavať s tým, že budú vynesení do Raja ...
Cirkev a jej nasledovníci si vlastne takto z Boha urobili sluhu! On pošle svojho Syna pozemšťanom na pomoc, oni Ho zavraždia, ale namiesto trestu budú hriešnici spasení, pretože túto vraždu svojvoľne vysvetľujú ako Bohom chcenú. Ale potom by predsa Judáš nemohol byť zradcom, ale nástrojom spásy. Prečo sa vlastne obesil? Nebodaj z toho dôvodu, že podľa týchto vysvetliviek prispel aj on ku spáse ľudstva?!
Takisto sa mnohí odvolávajú v tomto na niektoré výroky v Biblii o spáse ľudí skrze ich vieru v Ježiša. Títo si však neuvedomujú, že viera v Syna Božieho nespočíva v pasívnom prijímaní obete Ježišovej na kríži, ale v aktívnom napĺňaní slov Ježišových, teda Slova Božieho v každodennom živote!
Len veriť, ale nežiť podľa Slova Pánovho, nestačí. To je aj v Biblii jasne potvrdené na mnohých miestach.
 
Pozrime sa ale, čo na tému „Spravodlivosť Božia“ hovorí Ježišovo podobenstvo o zlých vinohradníkoch (Evanjelium podľa Marka, 12.kapitola):
<1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: "Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. 2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. 3 Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. 4 Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. 5 Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. 6 Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: "K môjmu synovi budú mať úctu." 7 Ale vinohradníci si povedali: "To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!" 8 Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice.
9 Čo teda urobí PÁN vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným.“>
 
Tu je predsa tiež spomínaný pán a tí, ktorí mali na jeho majetku pracovať. Tu tiež zabili syna pána vinice. A ako to dopadlo? Tak, že vrahovia boli beztrestne oslobodení, dokonca spasení naveky? Neboli snáď vyhubení a vymenení inými vinohradníkmi?
 
O čom teda hovorilo toto podobenstvo od Syna Božieho? Len tak pre nič za nič bolo vyslovené? Nebolo v ňom skryté varovanie pozemskému ľudstvu?
Alebo bolo o tom, aby ľudia, keď zabijú Syna Majiteľa Zeme a všetkého, čo existuje, Syna nášho Stvoriteľa, budú za túto vraždu ešte aj odmenení tým, že ich hriechy zoberie na seba práve táto obeť ich násilia – Syn Boží?! Kvôli tomu vyslovil Ježiš toto podobenstvo?
Kvôli tomu, aby boli v podobenstve nevďační nájomcovia – vrahovia potrestaní, kým v skutočnosti pozemskí hriešnici majú byť na Zemi, ktorú tiež dostali do prenájmu, touto vraždou na Synovi Božom ešte aj spasení?! Za koho sa títo ľudia, ktorí oslavujú Ježišovo zavraždenie, považujú pred Bohom?! A za koho majú títo tzv. kresťania svojho Stvoriteľa?
Podľa tohto by ale nemali byť pozemšťania pokornými služobníkmi Božími, ale práve Boh aj so Synom Božím by mal slúžiť ľudstvu a mal by byť veľmi rád a samozrejme odmeniť každého, kto povie, že v Boha verí! Skutky podľa nich nie sú dôležité. Tie podľa tohto nepôjdu za nikým, lebo to nepovažujú zlí vinohradníci za podstatné. Podstatná je „PRIKRÝVKA“. Čo tam po Božích zákonoch, prikázaniach, podobenstvách ...
No to je naozaj skvelé!
 
A tí ostatní hľadajúci, ktorí chcú žiť podľa Božích zákonov a Jeho prikázaní, teda podľa Božej vôle, ale nehlásia sa ku žiadnej pozemskej cirkvi, či náboženskej obci alebo sekte, sú horší? Aj oni predsa hovoria, že sú voči Bohu ničím a mohli vzniknúť len z milosti Jeho vôle. Rozdiel je len v tom, že kým sa tzv.kresťania a im podobní utešujú, že Ježiš zmyl ich hriechy svojou smrťou na kríži a v tom pre nich spočíva spása, Pravda je iná.
Veľký Piatok označujú katolíci (viď liturgický kalendár) ako „Slávenie utrpenia a smrti Pána“. Tieto slová predsa jednoznačne vyjadrujú presný význam, ináč by neboli použité a namiesto nich by sa použili iné slová.
Oni teda oslavujú v toto smutné výročie zradu, lebo aj v Biblii je to tak pomenované, oslavujú utrpenie a následne aj vraždu ľudí na Synovi nášho Stvoriteľa! To je ale hrozná zvrátenosť! Ba nie, žiadna zvrátenosť, to je to najhrubšie rúhanie sa Bohu a neustále každoročné opakovanie ukrižovania Syna Božieho Ježiša na kríži !!!
 
Syn Boží, Ježiš, bol vteleným Slovom Božím na Zemi. On hlásal Slovo Božie a toto Slovo Božie sa aj po Jeho pozemskej smrti ďalej šírilo prostredníctvom apoštolov a neskôr čistými ľuďmi. V tomto Slove Božom, ktoré osvietilo temnoty, prišla na Zem spása!
Pán Ježiš Kristus je náš Spasiteľ! Ale Jeho spása nespočíva v tom, že Ho ľudia dali zabiť, nespočíva v Jeho utrpení, ale Jeho spása spočíva v tom, čo je večné – SLOVO PÁNOVO!!! Vražda predsa nemôže byť večná, to je jednorázový odsúdeniahodný čin. Cirkev z toho urobila čin opakujúci, ktorý prikázala ešte aj oslavovať!
Dokedy chcú títo „kresťania“ SLOVO BOŽIE pribíjať na kríž ?!
 
Mali by si radšej uvedomiť, že to ich prikrytie nie je PRIKRYTIE BOŽIE, je to prikrytie cirkevné! Neskrývajte sa preto v samoľúbosti a v predstieranej pokore pod tento falošný plášť!
Veď aj samotný Ježiš nás varoval pred širokou cestou a bránou, vedúcou do zatratenia; naopak, doporučoval, aby sme vchádzali úzkou cestou a TESNOU BRÁNOU, pretože MÁLO BUDE TÝCH, čo touto úzkou bránou VOJDÚ DO ŽIVOTA.
Aké je ale obrovské množstvo týchto „veriacich“ (skoro TRETINA ĽUDSTVA! – to je tých MÁLO (?), o ktorých hovoril Ježiš?), nad ktorými cirkev rozprestrela svoju „PRIKRÝVKU“, ktorá však v skutočnosti nevedie k Bohu, ale ich oddeľuje od Boha, presne tak ako aj dáždnik od Slnka! Aj v tomto by sa im už konečne mohli otvoriť oči a potom by v tom videli veľavravnú symboliku!
Týmto poslušným „veriacim“ cirkev dláždi už stáročia pohodlnú cestu a širokú bránu ľahkého odpúšťania hriechov (predávanie odpustkov), ľahkého zmytia vlastných hriechov údajne Bohom chcenou vraždou na vlastnom Synovi Ježišovi (!!!), atď, atď.
Ale každý veriaci vie, kam vedie pohodlná cesta a široká brána .....
Tých, ktorí neboli, alebo nie sú poslušní cirkvi pozemskej, treba minimálne umlčať, ak to nie je možné, tak aj násilím – aj vraždou! Však aj Ježiša dali zabiť veľkňazi vtedajšej vládnucej cirkvi (židovskej). Cirkev počas dlhých stáročí nepohodlných prenasledovala, upaľovala, vraždila a potom mnohých z nich vyhlásila schizofrenicky (či opäť špekulatívne?) za svätých, hoci tu sa opäť cirkev dopúšťala a dopúšťa až dodnes rúhania sa Bohu, lebo len Pán Boh je Svätý!
 
Praví kresťania chcú v tejto špine radšej kráčať nepohodlnou cestou, aby mohli vojsť tesnou bránou do ŽIVOTA VEČNÉHO, a to tak, že na svojej púti splatia do posledného haliera všetko to, čo komu zostali dlžní (viď Starý Zákon). Títo odmietajú také pokrivené ľudské výklady pravdy Božej, že niekto iný, dokonca nami ľuďmi zavraždený Syn Boží, sňal naše hriechy, akoby On bol naším služobníkom; takže títo praví kresťania chcú podľa slov Syna Božieho Ježiša Krista zožať všetko to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali.
Kto zasial pravdu, Pravda ho vyslobodí; kto zasial lož, Pravda ho odmietne.
Pravda vedie hľadajúcich k slobode – nie k jarmu, k samostatnosti – nie k pozemskej závislosti, nie k cirkevným prikázaniam, ale k poznaniu Božích zákonov, Božích prikázaní – k SLOVU BOŽIEMU !!!
Tým najčistejším úplne stačí toto Božie Slovo, Božie zákony a Božie prikázania, podľa ktorých chcú kráčať na svojej púti Božím stvorením.
Mnohým nasledovníkom dnešných cirkví ale nestačí to dokonalé a všemocné od Boha! Oni potrebujú „v pokore“ navyše aj nejaké spoločenstvo s „povolaným“ kazateľom a pretože sa duchovne málo alebo nijak nehýbu, potrebujú ešte aj „PRIKRÝVKU“, pod ktorou sa skrýva neochota zobrať zodpovednosť za svoje hriechy na seba.
Prikrývka je ale potrebná tam, kde je niekomu zrejme zima. Ale zima je zväčša len takým ľuďom, ktorí sa nehýbu.
„Nech naše hriechy sníme niekto druhý, najlepšie Boh!“, to je ich slogan.
Vlastné hriechy by radi zvalili na Syna Božieho a v dnešnej dobe to ešte aj rúhavo oslavujú (Veľký Piatok), pretože takto sa môžu „zvrchu“ dívať na tých „poblúdených“.
 
Ale vedzte vy, poctivo hľadajúci, že všetci, čo sa povyšujú, budú ponížení a prví budú poslední. Nikomu sa neodpustí čo len jeden halier dlžoby a všetci do jedného zožnú len to, čo kedykoľvek v minulosti zasiali!
Nikto nebude žať to, čo nezasial, lebo je to proti prírode a prírodné zákony sú dokonalé preto, lebo sú v súlade s Božími všeobsiahlymi zákonmi.
Len ľudia dokážu vymyslieť to, čo dokonalé nie je, teda je v rozpore s Božou vôľou.
 
Preto týmto „veriacim“, ak sú ochotní sa Pravde otvoriť, treba v dobrom poradiť, aby vo vlastnom záujme na záchranu strhli čo najrýchlejšie zo seba falošnú „PRIKRÝVKU“ a začali spoznávať Pravdu takú, akou v skutočnosti je. To Svetlo, ktoré ich po strhnutí tejto cudzej „PRIKRÝVKY“ náhle osvetlí, im v ďalšom putovaní neomylne ukáže, ktorým smerom majú kráčať.
Aj pre nich totiž platí: „Kto hľadá, nájde“. Ale pojem „hľadajúci“ znamená, že on sa hýbe a kráča k Cieľu, on nestojí a neskrýva sa pod rozpadávajúcou sa ruinou.

Posledné slovo v súde nebude mať žiadna ľuďmi vymyslená „PRIKRÝVKA“, ale SLOVO BOŽIE !

Dátum: 28.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Zelený štvrtokOpäť je potrebné niečo pripomenúť, že Zelený štvrtok bude raz a navždy dňom veľkej zrady na Synovi Božom Ježišovi!

*****

Čím je a ostane Zelený štvrtok pre ľudí, pre ktorých je ozaj Boh a jeho Pravda na prvom mieste? Ostane vždy len dňom veľkej zrady, aby mohla byť zákerným a ľstivým spôsobom obžalovaná Božia Láska, ktorá sa stala človekom, a ktorá prinášala pred 2000 rokmi záchranu a spásu pre ľudstvo vo svojom svätom Slove, a tak aby následné bola umlčaná smrťou na kríži ako nejaký zločinec!

Ale Pravda sa nedá umlčať, Pravda vždy časom vyjde najavo, vždy, tak ako v prípade nevinnej smrti Syna Božieho Ježiša, ktorá vždy ostane tým najhorším zločinom, ktoré ľudstvo spáchalo na Spasiteľovi ľudstva Ježišovi! Aj o tom prišlo skutočné hľadajúcim vysvetlenie opäť skrze Svetlo, skrze jeho Slovo – Posolstvo Grálu, ktoré ľudstvu podal sám Syn Svetla Duch Pravdy IMANUEL Abdrushin, aby aj v tejto veci došlo naplnenia prísľubu Pána Ježiša, o príchode Ducha Pravdy tesné pred Veľkým súdom...,, Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy!“

Zajtra bude teda Zelený štvrtok, deň keď bola zradená Božia Láska Ježiš, jedným z jeho učeníkov. Preto si pripomeňme v tento deň túto udalosť a pokúsme sa ju naplno prežiť a precítiť v duchu, udalosť, ktorá sa vtedy odohrala, keď bola Božia láska zrádzaná, vysmievaná, krivo obžalovaná, ponižovaná a nakoniec na základe krivých obvinení ukrižovaná a zabitá! Nech bude to pre nás raz a navždy mementom a poučením!

Čo je viac, položiť pozemský život za Pravdu, hoci ho stratím, alebo mlčať, nestratiť ho, ale padnúť?

Teda otázka vždy bude znieť takto: Čo som ochotný urobiť preto, aby som Pravdu nezradil? Nato nech si každý odpovie sám…

"PŘÍŠTÍHO DNE dal Ježíš připravit večeři pro své učedníky. Tak jako každoročně chtěli společně pojíst velikonočního beránka.

Když se Jidáš vrátil do Betanie, uslyšel o chystané večeři a polekal se. Měl ještě celý večer strávit v přítomnosti toho, jehož nyní nenáviděl. Pomyšlení na to mu připadalo nesnesitelné!

Vynaložil všechnu svou sílu, aby nebyl učedníkům nápadný.

Toho večera byl Ježíš dojatý a téměř smutný. Věděl, že je to naposled, kdy jí v kruhu svých učedníků. Všichni seděli u dlouhé tabule a hleděli na Ježíše plni očekávání, že pronese slova, která večeři požehnají.

»Vezměte a jezte…«

Podívali se směrem, odkud se slova ozvala. Jidáš si je polohlasně řekl sám pro sebe při vzpomínce na dřívější dny, kdy je pronášel Ježíš.

Ježíš toho však nedbal, jeho tvář zvážněla.

Pravil: »Otče, děkuji Ti, že jsi v každé době se mnou! Požehnej tuto večeři – poslední, kterou požívám v míru a pokoji.
Požehnej tento chléb, který dávám učedníkům jako své tělo, jako jsem se dával všem, kdo hladověli po nebeském chlebě.
Požehnej toto víno, ať se světu stane symbolem mé krve, která bude prolita, aby bylo možno odpustit hříchy.
Vezměte tento chléb, učedníci moji, a kdykoliv jej budete při večeři po- žívat v mém jménu, myslete přitom na mne. Já jsem živý chléb země, jehož nikdy nebude nedostatek, pokud po něm bude jediný člověk toužit.
A vezměte na mou památku toto víno. Je to má krev, kterou zanedlouho bude země pít, aby opět obdržela sílu k životu. Moje krev, živý Duch mé- ho Otce, se rozleje po zemi a očistí vás ode všech vin, budete-li žít tak, jak jsem vám pravil; neboť je vydána za Slovo. Tento proud života nikdy neustane, jestliže ho vy lidé násilně nepřerušíte svým temným chtěním.«

A Ježíš lámal chléb a podával jej učedníkům. Pak pozvedl kalich a všichni z něho pili.

Po jeho pravém boku seděl Jan, po levém Petr. Řekl jim:
»Proč jste tak smutní? Hleďte, po mně přijde někdo další a ten bude moci dát zemi více viditelného než já. Obnoví světy a pod jeho nohou vaše země rozkvete do netušené krásy. Bude řídit zemi z výšin a pohlížet na ni a vše, co je nyní nedokonalé, dospěje k dokonalosti. Vystaví věž, která bude dosahovat až k Božímu trůnu, a přinese vám opět radost. Neplačte, neboť já jsem přišel proto, abych vám řekl, že On přijde, abyste neztratili odvahu.«
»Pane, ty nás chceš opustit?« zvolal Jan a všichni učedníci se na něho podívali.
Ježíš se zahleděl na učedníky, na každém dlouze spočinul pohledem a pravil:
»Jeden z vás mne zradí!«

V místnosti zavládlo hluboké mlčení, až se kdosi odvážil zeptat:
»Pane, jsem to já?
« Ježíš se díval před sebe a neodpověděl. Vtom Jidáš vstal a odešel. Zamířil do Jeruzaléma, ke Kaifášovi.

Kaifáš mu dal peníze… a zeptal se:
»Jsi se svou odměnou spokojen?«
Jidáš neodpověděl a vypotácel se ven do noci!

PO VEČEŘI ŠEL Ježíš s učedníky tichou nocí do Getsemane. Vstoupili do rozlehlé zahrady. I pravil Ježíš:
»Počkejte zde, půjdu dál do zahrady, abych se modlil. Jane, Jakube a Ondřeji, vy mi zůstaňte nablízku.«
Petr se prosebně zeptal: »Proč mě nechceš nechat po svém boku? Nejsem toho hoden?«
Ježíš se na něho smutně podíval.
»Věz, že teď smím mít vedle sebe jen věřící, Petře! A věz, že ty budeš kolísat jako třtina ve větru; neboť dříve než kohout třikrát zakokrhá, třikrát mne zapřeš!«
»Pane,« ujišťoval Petr, »jak si můžeš něco takového myslet? Tebe, svého Pána, nikdy nezapřu!«
Ježíš potřásl hlavou. »Již nyní ti to chci odpustit, Petře.«

S těmito slovy v doprovodu tří jmenovaných učedníků odešel. Za chvíli se zastavil a pravil jim:
ň»Zůstaňte zde… a bděte!« Samoten šel dál, až již necítil ničí blízkost. Pak klesl na kámen a odpo- číval.

Modlil se k Bohu. Teď věděl vše! Věděl o všem, co ho čeká. Páska, kterou měl dosud na očích, spadla. Sváděl boj s tělesností; v této hodině odkládal to, co ho tak úzce spojovalo s jeho tělesným obalem. Odpor byl natolik silný, že na sobě, na svém těle, bolestně cítil zákony svého Otce. Na sobě samém musel Ježíš prožít, jak zásah do života způsobí duši bolesti, které ji na dlouhou dobu ochromí.

Ježíš prožíval předem svoji vraždu a snášel ji tak dlouho, dokud ji nepřekonal. Snášet tento násilný zásah do Božích zákonů bylo pro Ježíše těžší než pro nějakého člověka. Bez hodiny v Getsemane by lidé museli vidět Ježíše trpět tak silně, že by konce jeho tělesného umírání nedohlédli. Bez této přípravy by Ježíš stěží mohl být zbaven tělesných bolestí. Vždyť byl božský!

A Bůh uchránil svého Syna před tím, aby se musel před lidmi odhalit. Poslal mu pomocníky a ti byli u něho a utěšovali ho. Dolů se snesl anděl a posílil zápasícího novou silou.

Když všechno pominulo, Ježíš vstal a vydal se opět k učedníkům. Jeho tvář byla zjasnělá. Našel je však, jak spí. Probudil je a pravil:
»Cožpak jste nemohli bdít ani hodinu, jak jsem vás o to prosil? Pojďte, chvíle nadešla!«

Opustili getsemanskou zahradu a nalezli ostatní učedníky u vchodu, jak i oni spí.

Ježíš neřekl ani slovo a šel napřed, zatímco Jan vzbudil ostatní, aby je také následovali.
Zdálky se blížily kroky a brzy se ze tmy vynořili muži ozbrojení meči. V jejich čele kráčel jakýsi člověk, který se jen s námahou držel zpříma… Jidáš. Když došli k Ježíši, přistoupil těsně k němu, políbil ho na tvář a řekl:
»Buď zdráv, Mistře!«

To bylo znamení pro vojáky. Chopili se Ježíše a spoutali ho. Petr chtěl přispěchat Ježíšovi na pomoc. Ostatní učedníci stále ještě nechápali, oč se jedná. Ježíš pravil Petrovi:
»Nech je vykonat, co jim bylo poručeno, Petře!«
A šel dobrovolně s vojáky.

Průvod míjel ženu. Stála na kraji cesty a chtěla se dostat k Ježíšovi… byla to Maria. Uviděla Jana a Jan uviděl ji a napadla ho slova, která mu Ježíš řekl již dlouho předtím. Ujal se proto matky Marie a zavedl ji domů.

Vojáci přivedli Ježíše před dům velekněze, jak měli poručeno. Kaifáš vyšel ven. Změřil si Ježíše pohledem a odhadoval ho. Ježíš zavřel oči. Tu se Kaifáš rozlítil a poručil:
»Předávám ho římskému místodržícímu, Pontiu Pilátovi. Zaveďte ho k němu.«

Vojáci strčili do Ježíše a ten šel opět s nimi. Před domem Pontia Piláta stála lůza. Věděla již o Ježíšově zatčení a čekala na průvod.

Brána do dvora byla dokořán otevřená. Vojáci se svým zajatcem vešli dovnitř, následováni učedníky a hlasitě pokřikujícím lidem.

Na dvoře stál Říman, který v Jeruzalémě zastával úřad místodržitele. Znuděně čekal na muže, jehož mu farizejové vydali. Co se asi skrývá za člověkem, kterého Židé sami obžalovali? Když před ním Ježíš stanul, krátce si ho prohlédl a zeptal se:
»To jsi ty, kdo si říká židovský král? Ubožáku, jak můžeš být tak velikášský?«
»On tvrdil ještě víc!« řval lid. »Řekl, že je Kristus, Syn živého Boha!«
»Po tom mi nic není,« zamumlal Pilát. Opět se obrátil k Ježíšovi. »Je pravda, co říkají kněží? Chtěl ses dát korunovat za židovského krále?«

Učedníci toužebně čekali, že Ježíš řekne ne, ale Ježíš Římanovi neodpověděl. Pilát proto nařídil:
»Hlídejte ho. Zítra bude ještě čas ho vyslechnout. Zdá se, že je neškodný.«

Pak se vrátil do domu.

Učedníci se zděšením pozorovali, že se lůza odvážila přiblížit k Ježíši a obtěžuje ho. Vojáci se posadili v koutě dvora a hráli v kostky. Nevšímali si již zajatce, který je tak ochotně následoval a jehož stejně jako Pilát nepovažovali za nebezpečného.

Lid si však tropil žerty z Ježíše sedícího na otepi slámy. Nepohnul se, ať se dělo cokoliv. Lidé na něho plivali a posmívali se mu. Uvili z trní věnec a vtiskli ho Ježíšovi na hlavu, až se mu po spáncích řinula krev. Strhli mu s ramen plášť a bili ho.

Ježíš zavřel oči a po tváři se mu rozlila červeň studu. Styděl se za lidi! Učedníci šli k vojákům a prosili je, aby řádění lůzy učinili přítrž. Vojáci jejich proseb nedbali. Jakub vzal proto jednoho z nich za ruku a nutil ho, aby se podíval.
»Běž tam a vyžeň ten lid,« prosil.
Říman se udiveně podíval na učedníka. Úpěnlivá prosba v jeho očích na něho zapůsobila. Přesto pohrdavě poznamenal: »Vy Židé jste k politování, že nectíte své vlastní bratry a neumíte je ochránit!«
»Není snad pouliční lůza všude, i v Římě?« zeptal se Jakub. Po jeho slovech Říman vstal a šel ke zdivočelé tlupě.
»Nechte ho, nebo vás dám vyhnat!« zahulákal. Teprve pak Ježíše nechali. Brzy poté přišel do dvora i Jan. Vrátil se od Marie a pátravě se rozhlížel, kde jsou učedníci. Vtom uviděl Ježíše.
»Pane!« zvolal a přistoupil k němu.
Ježíš slyšel jen jeho zvolání. Otevřel oči a zadíval se do Janovy tváře stažené bolestí. Pak mu víčka opět klesla. Jan zvedl plášť a zakryl jím ramena svého Pána. Posadil se vedle něho a čekal s ním celou noc. Chtěl Ježíši sejmout trnovou korunu, ale Ježíš mu v tom rukou zabránil. Jan se proto již neodvážil se ho dotknout.

Konečně začalo svítat.

Kromě Jana byli učedníci rozptýleni a zčásti seděli poblíž východu. Petr se postavil před bránu. Kolem něho šla jedna ze služebných domu, bystře se mu zadívala do tváře a zeptala se:
»Nejsi i ty jeden z těch, kteří patří k zajatci?«
Petr odpověděl: »Toho člověka neznám!«
Služka však řekla: »Nezapírej, už jsem tě s nimi viděla.«
A Petr opět pronesl: 285 »Nevím, o kom mluvíš?«
Služka se rozhněvala a vylála mu: »Lžeš, vždyť jsi jeho učedník!«
Také Petr vzplanul hněvem a silným hlasem prohlásil: »Toho člověka neznám a nezáleží mi na něm!«
V té chvíli kohout třikrát zakokrhal a Petr vyšel ven a plakal."

Z Doznělých Tisíciletí


Ján Anton Sloboda.

Dátum: 28.03.2018

Vložil: MichaelVow

Titulok: Дайте совет кто знает по Челябинске

Собираюсь в этом месяце по делам ехать в Челябинск.
Скажите кто знает об городе.
Где можно отдохнуть? Куда сходить?
Может скажите где посмотреть подробную информацию?

Заранее спасибо!)

Dátum: 25.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Okolo SlnkaOkolo Slnka ruch neutícha, práve naopak...BDEJME!

https://www.youtube.com/watch?v=3vJIDoP4jD0

J.A.S.

Dátum: 29.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Okolo Slnkahttps://www.youtube.com/watch?v=dKDEjb4EPJU

Dátum: 31.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Okolo SlnkaA pozemšťan si pokojne ďalej spí...Prebudenie bude veľmi tvrdé pre neho...

https://www.youtube.com/watch?v=al6dMXV6hY4

J.A.S.

Dátum: 31.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Okolo Slnka


Nad mexickou budovou...


https://www.youtube.com/watch?v=QFxgLqVExd0Dátum: 04.04.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Re:Okolo Slnkahttps://www.youtube.com/watch?v=g467_ogCjiI


Dátum: 21.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Ján Botto - ZnamäK tomu čo prichádza....

Ján Botto - Znamä

Volajú ľudie vo veľkom blude:
„Len kto to kedy pamätá —
dve slnká! — Bože, len čo to bude,
čo to bude z toho sveta?!“

Páčte len, páčte! tých slncí dvoje
jak tonie v čiernej mrákave!
Razom tma — zmätok, blesk, tresk i boje —
potoky hučia krvavé.

Za bleskom hromu bežia národy,
volajúc: „To deň svobody!“ —
A v tmách padajú do bludov jamy —
Bože! zmiluj sa nad nami!

Zvoňte, hej! zvoňte! to je noc hrozná!
Už všetky živly sú v boji;
už mater svoju dieťa nepozná,
proti otcovi syn stojí!

Brat brata kole, svojsky na svoju
strechu si metá plamene.
Kto zrobí koniec krutému boju?
noc čiernych chmár kto rozžene?

Hľa, hľa! vidíte? polnočnú dúhu!
jak sa puká zorou rána.
A čo to, kto to v tom jasnom kruhu
Vidíte Ho — Velikána?

Páčte! jak bleskom mrákavy roní,
ako stúpa z hôr na hory;
kol Neho blyštia šabieľ milióny,
nad hlavou šumia prápory.

Zastal; prst hrozný zdvihol dohora —
zatriasli sa šíre svety:
i razom, sprostried mrakov obzora,
slnko jediné zasvieti.

A pokoj všade. Kto to bol, viete?
Kde má otčinu a jakú?
To On! — málo Ho vídať na svete,
no keď vyjde, to v zázraku.

Keď to Východu brány povodeň
s hrôzou rozpraskla krvavá,
Západ už kričí, že to Súdny deň;
vtedy On, vtedy povstáva.

Vtedy sa javí tento Neznámy,
on to veľký Posol Boží —
a pred Jeho sa razom nohami
vzbúrený živel uloží.

A či neviete o tej kométe,
čo bola vzišla nad nami,
čo metlou žiarnou mietla po svete,
rovnala vrchy s dolami?

Keď to od neba svet odtržený
blúdil bez slnka, bez Boha?
Vtedy On zdvihne meč svoj plamenný
a — čistá zem i obloha.

Tak, vraj, keď sa svet dá do svevole,
zem tá vystúpne z koľaje:
On to, vystúpi na snežnom póle,
zem v cestu pravú prikľaje.

A keď v západe slnko dotleje —
a priblíži sa sveta skon:
nové On svetu zažne nádeje,
nové vyvedie slnko On.

Dátum: 20.03.2018

Vložil: Peter Franko

Titulok: Súd podľa Zjavenia Jána - doplnenie

V Posolstve Grálu je zrejmé , kedy má začať veľký a mocný Posledný Súd. Treba sa vystríhať povrchnému hľadaniu, treba jednotlivé kamene z Posolstva Grálu ukladať do mozaiky tak aby vzájomne pasovali a vytvárali jasný obraz!
Pri zostavovaní mozaiky musia všetky kamene pasovať.
Ak Pán Abdrushin a Pani Makedonová povedali:
- Syn Človeka príde pred súdom,
- Syn Človeka súd zaháji,
- Syn Človeka súd prináša,
- Syn Človeka uvoľňuje súd,
- súd sa začal odchodom Syna Človeka Pánom Abdrushinom,
- Syn Človeka otvára súd.
Tak z toho je zrejmé, kto Posledný súd prináša a kedy Posledný súd začína!

Posolstvo Grálu , prednáška Cizinec str. 595, citujem: „Nech na sebe púsobiti, toto dění milý synu ( Syn Človeka). Takové jest bojište, kterým budeš procházeti v hodine splnení. Na prosbu zavraždeného Spasitele dopřáva Búh Otec, abys PRED SOUDEM ješte jednou zvěstoval odpadlíkúm jeho slovo a zachránil ty. Kdo mu budou chtít ješte nasllouchať.“

Zvestovať slovo pred súdom znamená, že pred príchodom Syna Človeka Ducha Pravdy Pána Abdrushina súd – posledný súd neprebiehal. Pán Abdrushin prišiel na zem v čase, kedy súd ešte neprebiehal, lebo ako by ináč mohol prísť pred súdom.

Posolstvo Grálu prednáška Lidský tvor str. 580: citujem:
„Domýšlivcúm a těm, kdo hledají jen povrchně, zústavá poselství knihou o sedmi pečetích! ...
Minul čas snění. Slovo přináší soud!
Samočinne rozděluje lidské duchy v rúznorodosti jejich pochopení! Toto dění jest opět tak prosté a přirozené, že bude pro největší počet lidí až příliš prosté.
Proto zase v něm nepoznají veľký a mocný soud, který tím začína.
Soud jest ve dnech tohto prvního rozdělení všech lidských duchú a zpúsob přijetí nového Božího slova provede toto rozdělení! Soud není teprve v pozdějších následcích, které se připojí k rozdělení. Pak musí každý dokonati cestu, ke které se rozhodl, načež najde svou odměnu nebo trest.“

Pán jasne hovorí , že slovo prináša súd. Slovo Posolstvo Grálu, ktoré napísal Pán Abdrushin prináša súd. Je to tak zrejmé a jasné. Pán napísal , že ľudia opäť nespoznajú veľký a mocný súd, ktorý prinesením Slova Posolstvo Grálu začína. Preto spoznať súd je veľmi dôležité! Treba spoznať kto veľký a mocný súd prináša a ako začína.

Posolstvo Grálu Záver, ktorý napísal Pán Abdrushin:

Závěr.
Abdrushin dokončil nyni svoje poselství lidstvu.
Po dokončení povstal v něm Bohem poslaný Syna Člověka Imanuel,
kterého sám Syn Boží, Ježíš zaslíbil lidstvu
K SOUDU i ke SPASENÍ,
když již staří proroci na něho poukazovali. Nosí znamení svého vznešeného poslání:
Živoucí kříž Pravdy, zářicí z něho a Božskou holubici nad sebou, jako je nosil Syn Boží.
Lidstvo, probuď se ze spánku svého ducha!


Týmto Syn Človeka naplnil prvú úlohu príchod k súdu, príchod pred súdom, zahájenie súdu, uvolnenie súdu a otvorenie veľkého a mocného súdu. Zároveň Syn Človeka priniesol spásu, tým že nám dal Slovo Posolstvo Grálu.

Pane ďakujem!

Dátum: 19.03.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: IMANUEL – BOH S NAMI


V tejto prevratnej dobe, ktorú spomínal už Syn Boží, Ježiš, že nikdy taká predtým nebola a už ani nikdy viac nebude, je jedinou nádejou a svetlým bodom v tomto pozemskom tmavom tuneli presvedčenie vo víťazstvo Svetla.
Mnohí ľudia majú vieru, ale tá už nestačí, pretože viera sa musí stať presvedčením. Veľmi málo ľudí zase vie o Božom zasľúbení – ZNAMENIE SYNA ČLOVEKA NA NEBI a ZJAVENIE SA SYNA ČLOVEKA V OBLAKOCH.

Pre posilnenie všetkých tých, čo sa rozhodli kráčať vo Svetle Pravdy, uvádzam odkazy na tri videá a pesničky, súvisiace s dnešným dianím – tesne pred vrcholom Prvej Veľkej očisty na Zemi:
Ja som Syn Človeka IMANUEL Parsifal Abdrushin
https://www.youtube.com/watch?v=SgcBNSjXJFQ

Enya - O Come, O Come, IMANUEL (SK tit)
https://www.youtube.com/watch?v=S33SCRt0Tjo&feature=youtu.be
https://rutube.ru/video/ae27d917d7c47b06e41723032237ff37/?ref=search
Jano Svetlan Majerčík - Dieťa veku Vodnára
https://www.youtube.com/watch?v=kNTCy1QHzHM

Dátum: 19.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:IMANUEL – BOH S NAMIJa by som rád pridal ešte dve z mojej dielne:

https://www.youtube.com/watch?v=8MM1T3vFpJ4


https://www.youtube.com/watch?v=ADtO57L0RCU


Dátum: 15.03.2018

Vložil: Peter Franko

Titulok: Súd podľa Zjavenia Jána

Zjavenie Jána v čase prijatia opisuje udalosti, ktoré sa majú stať. Súd podľa Zjavenia Jána je súdom , ktorý opisuje jeho priebeh, ktorý sa má odohrať v budúcnosti!

Úloha Syna Človeka pred súdom a úloha Syna Človeka po súde.
Sú to dve udalosti medzi ktorými prebehne triedenie a očista. Príchod Imanuela pred súdom je príchod Ducha Pravdy Abdrushina. Príchod Imanuela po súde je príchod Kráľa tisícročnej ríše.
Dnes veľká časť čitateľov Posolstva Grálu príchod Imanuela po súde už ani neočakáva. Neočakávajú príchod Imanuela ako Kráľa tisíc ročnej ríše. Vystúpilo množstvo prastvorených , ktorí sa pasujú do role budovateľov tisícročnej ríše a to ešte súd ani neskončil lebo prebieha veľká očista.

Súd podľa Zjavenie Jána – posledný súd na Zemi:
- Začiatok súdu vyvolaný príchodom Ducha Pravdy Abdrushinom,
- Priebeh súdu, triedenie, veľká očista,
- Narodenie Imanuela , kráľa tisíc ročnej ríše a jeho únos k Božiemu trónu,
- Pokračovanie veľkej očisty ( momentálne sme v tomto štádiu súdu),
- Návrat Imanuela po súde, začiatok tisícročnej ríše ( budúca udalosť ktorá sa neodvratne blíži).

Prednáška Vianoce str. 88 – 89 PD : citujem : „V témže okamžiku snesl se však dolú po ceste tohto výsměchu ... soud! Nečekal snad až na dnešný dobu! Vy pozemští lidé , stojíte již ode dne vraždy v tomto zvratnom púsobení. To, co se deje níní, jest jen konec soudu, tedy konečný soud!“

Zvratné pôsobenie vyvolalo tento súd, spôsobili ho ľudia svojím rozhodnutím a koniec tohto súdu je následok vraždy Ježiša. V poslednom súde sa dokoná koniec tohto ľuďmi vyvolaného zvratného súdu. Ak by ľudia nezavraždili Ježiša tak tento súd by sa neodohral. Súd ktorý začal dňom vraždy Syna Božieho, súd ktorý vznikol pred 2000 rokmi a teraz sa uzavrie jeho cyklus ako konečný súd tohto zvratného pôsobenia, ten však nie je súd spomínaný v Zjavení Jána. Keďže vieme, že Zjavenie Jána opisuje budúce udalosti!

SÚD podľa Zjavenia Jána , kto ho zaháji a ako začne je presne určené.

Pokračovanie prednáška Vianoce str. 89 PD Citujem:“ ...Tam museli však ješte čekat až ku dni posledního soudu! A tento soud prináší Syn Človeka,... „

Príchod Syna Človeka Ducha Pravdy je jeho príchod k SÚDU! Je to splnenie prvej úlohy Syna Človeka – úloha príchod k SÚDU, úloha zahájenie POSLEDNÉHO SÚDU spomínaného v Zjavení Jána!
Prednáška Vianoce str. 92 PD, citujem: „Když Kristus mluvil kdysi o jeho příchodu, tak platilo to o jeho příchodu k SOUDU! Pro SOUD nebylo však nutno, aby sestupoval až dolú do tohoto pozemského těla. Byl by splnil svúj úřad přicházeje v oblacích a jsa nad zemí! Pozemské utrpení a lidská nenávist byla by mu tak úplne uspořena. Teprve Janem byl pak zvěstován jeho pozemský příchod ze Svetla, když krátce po zavraždení Syna Božího bylo mu to na jeho prosbu povoleno.“

Jasne je tu poukázané na príchod Syna Človeka k SÚDU! Nie príchod Syna Človeka ako Kráľa tisíc ročnej ríše. Ak je napísané, že kráľom tisíc ročnej ríše má byť Imanuel tak ním aj bude, lebo slovo je čin a vyplní sa do poslednej bodky a tá udalosť sa má ešte len vyplniť až po veľkej očiste.

Syn Človeka má však prísť k súdu zo Zjavenia Jána. Syn Človeka ktorý je sám SÚDOM ! Prišiel by k SÚDU v každej situácií. Aj keby ľudia nepadli do hriechu a správne by sa vyvíjali aj tak by prišiel Syn Človeka k SÚDU, ľudia by potom ten SÚD s radosťou očakávali a vnímali by ten SÚD ako požehnanie. Teraz však odvrátené ľudstvo od Svetla, plné hriechu prežije tento SÚD ako trest.

SÚD zo Zjavenia Jána, kto ho zaháji je presne stanovené. Je presne určené kto tento SÚD zaháji a ako začne. A k tomuto SÚDU prišiel Duch Pravdy Abdrushin. Pán ho zahájil. Pred jeho príchodom tento SÚD neprebiehal. Pán Abdrushin zahájil súd zo Zjavenia Jána - POSLEDNÝ SÚD!

Treba už konečne prestať miešať a spájať dve odlišné udalosti. Zvratný súd vyvolaný vraždou Syna Božieho a jeho terajší konečný priebeh nie je ten súd zo Zjavenia Jána - POSLEDNÝ SÚD kvôli ktorému prišiel a zahájil Duch Pravdy Abdrushin Imanuel!

Posledný SÚD – Boží SÚD je doplnenie sily Svetla a tým nastane vybavenie a posledné ukončenie všetkých zvratných pôsobení. K tomu predchádza posledné rozhodnutie a následné triedenie a úplná očista. Posledný SÚD je ŽIVÝ ZÁKON, ktorý sa sám postavil do tohto pozdejšieho stvorenia. Preto je nesprávne tvrdenie že Posledný SÚD – súd zo Zjavenia Jána začal skôr ako prišiel DUCH PRAVDY. Bez jeho príchodu nemôže začať Posledný Súd a preto ani pred jeho príchodom nemohol SÚD zo Zjavenia Jána už trvať. Po tomto súde, po veľkej očiste až potom začne tisícročná ríša. Potom sa naplní druhá úloha Syna Človeka, že v krvi a mäse bude riadiť výstavbu tisícročnej ríše na jej počiatku!

Prednáška Říše ticíce let str.78 PD: Citujem:
„ Tak bude to Boží vúle, seslaná v mase a krvi, které se nemúže účinne vzepříti všechno lidské chtění a jež bude vládnouti a vésti ve stvoření jedine svým bytím. ...
Při soudu jest tedy mezi těmito pozemskými lidmi Božská vúle sama. Samočinne uvolňuje soud k rychlému řešení a povede pak sama k novému vybudování, jak to má býti k požehnání všech tvorú celého stvoření, aby se na tom lidstvo učilo prožitím!
Pro tisíc let jest za tím účelem lidská vúle jako vládnoucí v tomto pozdejším stvoření jen podvázaná , když dříve v soudu bude zničeno vše, co bylo falešně zaseto a falešne vedeno!
Během ticíce rokú bude vládnouti jedine Božská vúle, které musí se podříditi každý lidský duch, který mohl obstáti v soudu!
Božská vúle sama nezústane však na zemi v krvi a mase po tisíce let, nýbrž po vykonané výstavbě odejde vzhúru do hradu Grálu.“

Súd a jeho štádia:
- Zahájenie súdu Božskou vôlou v mäse k krvi, pozemský Príchod Ducha Pravdy Abdrushina pred súdom , príchod Abdrushina k súdu , ktorý osobne súd uvoľňuje, napísanie knihy Súdu –Posolstvo Grálu na ktorom s bude každý súdiť ( minulosť ktorá sa už uskutočnila),
- Odchod Abdrushina zo zeme ( minulosť ktorá sa už uskutočnila),
- Priebeh súdu – veľká očista, v súde bude zlo vyhubené, v súde obstoja len tí, ktorí sa podriadia Božskej vôle ( prebiehajúca prítomnosť),
- Po súde , začiatok tisíc ročnej ríše, jeho výstavbu uskutoční Božská vôľa na zemi v krvi a mäse, opätovný pozemský návrat Imanuela ako kráľa tisíc ročnej ríše po súde ( budúcnosť, ktorú očakávame).
Ak má byť Božská vôľa pozemsky prítomná pri súde a aj po súde na začiatku tisícročnej ríše tak z toho vyplýva , že Imanuel má dve úlohy, ktoré aj splní. Jednu splnil príchodom Ducha Pravdy v osobe Pána Abdrushina a druhá sa tiež vyplní opätovným návratom Imanuela od Božieho trónu, kam bol pri narodení ihneď unesený tak ako je to spomínané v Zjavení Jána.

Vo Večných Zákonoch pani Makedonová na niektorých miestach hovorí o príchode Ducha pravdy pred súdom:

Večné Zákony str . 195: „– Duch Pravdy, keď príde najprv ako sudca ľudstva tesne pred súdom.“

Večné Zákony str. 255: „Pozrime sa do Biblie, ako Ježiš opisuje priebeh súdu, ktorý má nastať po odchode Ducha pravdy zo Zeme. Keďže Duch Pravdy – Abdrushin už zo Zeme odišiel, vyplýva z toho, že sme už v súde.“

Večné Zákony str. 265: „Obdobie súdu nie je obmedzené na jeden deň. I keď sa v Biblii nazýva súdny deň, ten je iba jeho vrcholom. Súd bude prebiehať na Zemi omnoho dlhšie – približne 1500 rokov a bude mať niekoľko vrcholných štádií. Začal sa už odchodom Syna Človeka zo Zeme, keď na nej žil v našom storočí ako Duch pravdy – Abdrushin.“

Večné Zákony str. 273-274: „ – Imanuel. On stále je, lebo je večný, na Zemi už bol v osobe kniežaťa Abd-ru-shina tisíc rokov pred napísaním Zjavenia a príde ešte dvakrát v osobe Syna človeka: prvý raz tesne pred súdom ako Duch Pravdy a druhý raz po súde ako kráľ tisícročnej ríše. Keďže Zjavenie bolo napísané asi pred dvetisíc rokmi, medzitým už prvý raz prišiel v našom storočí ako Abd-ru shin – Duch Pravdy“

Večné Zákony str. 277: „To aj urobil, keď prišiel na Zem pred súdom ako Duch Pravdy – Abdrushin.“

Večné Zákony str. 278: „V 6. Kapitole Zjavenia sa opisuje roztvorenie prvých šiestich pečatí. Jazdci na koňoch naznačujú blížiace sa udalosti, časovo na seba nadväzujúce. Prvá pečať sa otvorila príchodom víťaza na bielom koni, ktorý zavítal tesne pred súdom na Zem. Bol to Ježišom ohlasovaný Duch Pravdy – Syn Človeka, Abdrushin. Že bude víťazom, to ukážu až budúce udalosti, keď pomocou svojej knihy Posolstvo Grálu utvorí nové pokolenie v ticícročnej ríši, ktorej bude kráľom“

Príchod Syna Človeka pred súdom jasne znamená , že pred príchodom Pána Abdrushina SÚD neprebiehal. Ak sa začal SÚD odchodom Pána Abdrushina tak nemohol pred tým už prebiehať , keď sa len začal odchodom Pána Abdrushina.

Sborník nezařazených přednášek , Vianoce 1934, str. 133: citujem: „Slová se zachvívají ve věčnosti a otevírají dnes konečne poslední soud na zemi!“

Otvárať posledný súd na zemi znamená, že pred tým bol posledný súd uzavretý. Tak začal Posledný SÚD!

Dátum: 18.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Súd podľa Zjavenia JánaOdpoveď predsa tkvie v tom citáte prednášky od ABDRUSHINA - Vianoce:

V tom istom okamžiku zniesol sa však dolu po ceste tohto výsmechu. . .SÚD! NEČAKAL SNAĎ AŽ NA DNEŠNÚ DOBU! Vy, pozemskí ľudia, stojíte už od dňa vraždy v tomto zvratnom pôsobení. TO, ČO SA DEJE TERAZ, JE LEN KONIEC SÚDU, TEDA KONEČNÝ SÚD!


Dátum: 13.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: ImmaculataLabutia panna počne, porodí syna a nazve ho IMANUEL...Jasná symbolika: 13.3.1998 = 34 - 3 + 4 = 7


https://www.youtube.com/watch?v=5e0XaPqs9Dk


J.A.S.Dátum: 13.03.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: 20 rokov - nadpozemské počatie pani Natálie

Na úvod niečo zo spoločného listu pani Natálie de Lemeny – Makedonovej svojim čitateľom z 23.9.1998:
,,Niektorí ste mi v posledných listoch priam zdesene písali o vašej neistote, keď ste boli svedkami neustálej negatívnej propagandy proti nášmu vodcovi. ak ste správne pochopili moju knihu, tak sa to teraz všetko okolo neho dostáva do vrcholu, každý sa zatrieďuje a prejavuje, komu slúži. kto chce poznať pravdu, musí poznať obe jej strany, aby si vedel spojiť súvislosti, preto čítajte občas aj Slovenskú Republiku /pozn.: noviny HZDS, ktorého predsedom bol pán Mečiar/, počúvajte Slovenský rozhlas a pozerajte aj STV /pozn.: verejnoprávny rozhlas a verejnoprávna tv v roku 1998/.
Náš vodca vyhrá voľby /pozn.: v roku 1998 pán Mečiar aj keď tesne, ale vyhral voľby/, napriek mnohým podrazom a nedôvere, lebo Boh vás odmení za vašu ochotu zmeniť svoje pokrivené názory v politike. VĎAKA NEMU budete mať ešte čas, aj mnohí iní, spoznať v tomto temnom svete BOŽIU PRAVDU. spočiatku bude mať náš vodca ešte ťažkosti, lebo ho mnohí sklamú, ale čoskoro sa politická hladina upokojí“...

Preto som začal týmto citátom, kde pani Natália píše o našom pravom vodcovi a že máme občas čítať aj ich noviny Slovenská Republika, lebo práve vďaka týmto novinám som sa dostal k dátumu počatia pani Natálie.
Začiatkom apríla 1999 som si cestou do Petržalky kúpil noviny ,,Slovenská Republika”, keďže bol piatok, bolo rozšírené vydanie s víkendovou prílohou. V tejto prílohe bol aj kvíz s otázkou pre čitateľov k obrázku, na ktorom bol Murillov obraz s názvom - ,,Nepoškvrnené počatie”, kde je zobrazená Žena, ktorá má pod nohami Mesiac, čo je znakom toho, že sa jedná o Ženu zo Zjavenia Jána – 12. kapitoly. Otázka v novinách v kvíze k tomuto obrázku znela:,, Či je možné fyzikálne, aby kosáčik Mesiaca bol tak symetricky naležato?“ Odpoveď je jasná, že fyzikálne nemôže, lebo kosáčik by nemohol byť naležato symetrický, lebo vždy existuje určité posunutie Mesiaca voči zvislej osi prechádzajúcej Slnkom. V ten moment ma okamžite napadlo, že je to fyzikálne možné, ale za predpokladu, že je spln Mesiaca a zároveň sa vyskytuje čiastočné zatmenie Mesiaca tak, že je vidno len symetrický kosáčik Mesiaca naležato. Keďže som si pamätal, že pani Natália de Lemeny Makedonová spomínala v televíznej relácii ,,Zoči-voči“ v novembri 1998, že počala niekedy v marci, napadlo ma, že zavolám do hurbanovskej hviezdárne a spýtam sa, či nebolo náhodou čiastočné zatmenie Mesiaca v marci 1998. Na moje veľké prekvapenie mi potvrdili, že bolo a to 13.3.1998.
V tom momente mi bol jasný DÁTUM NEHMOTNÉHO POČATIA PANI NATÁLIE.


Miroslav Ivánek

Dátum: 11.03.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: SLOVENSKO - MY SME TU DOMA !!! (berieme si svoju vlasť naspäť do našich rúk!) - nové pozadie na obrazovke počítačov!

Pozadie si môžete stiahnuť na:
https://www.facebook.com/jozef.potucek

Dátum: 11.03.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: SLOVENSKO - MY SME TU DOMA !!! (berieme si svoju vlasť naspäť do našich rúk!) - nové pozadie na obrazovke počítačov!

SLOVENSKO - MY SME TU DOMA !!!
(berieme si svoju vlasť naspäť do našich rúk!)

- nové pozadie na obrazovke počítačov!

https://www.youtube.com/watch?v=7kzIq9yxi_Q
https://rutube.ru/video/065efc198fa71c78a7b71ed5819e18d5/

Text:

K 25. výročiu vzniku novodobej Slovenskej republiky som sa rozhodol pre nové pozadie v počítači pod názvom <SLOVENSKO - MY SME TU DOMA !!!>.
Prečo?
Politici na celom svete čoraz viac dokazujú, že PRAVICA a ĽAVICA už viac NEEXISTUJE, politický boj sa zúžil vlastne na dve základné skupiny – nezmieriteľne proti sebe stojace: VLASTENCI versus VLASTIZRADCOVIA! Pravda versus lož!

Preto navrhujem všetkým slovenským vlastencom umiestniť si horeuvedené nové pozadie do svojich počítačov, laptopov, mobilov, aby sa to stalo jednoduchým spojovacím prostriedkom všetkých ľudí, ktorí sa rozhodli pre definitívnu zmenu a návrat k plnej suverenite a opätovnej sebestačnosti našej vlasti!
Bol by to iba jeden z prvých celoslovenských, tichých a nenásilných, ale veľmi dôrazných signálov, že nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.

A prečo som do obrazu pridal aj bielu holubicu? Počuli ste už o tom, že slovenský národ je označovaný ako „národ holubičí“?
Čo znamená pre mnohých ľudí pojem „Biela Holubica“?
Ateisti si pri tom predstavujú hlavne „Holubicu mieru“ a pre veriacich znamená Biela Holubica prítomnosť, resp. blízkosť Ducha Svätého.

SLOVENSKO je vlasťou nielen slovenského národa, ale aj iných národností, ktoré po dlhoročnom historickom vývoji chcú žiť spoločne vo svojej domovine na Zemi – v mieri a vo vzájomnom porozumení!
Dokážme, všetky národnosti na Slovensku, svojou túžbou po Pravde a po Svetle, že to pomenovanie „NÁROD HOLUBIČÍ“ nie je znakom našej slabosti, ale ZNAKOM VNÚTORNEJ SILY A VEĽKOSTI, ktorá bude VZOROM PRE CELÝ SVET.
Nech teda celým Slovenskom znie „MY SME TU DOMA!“, nech sa šíri hlas ľudu, ktorý si svoju zotročenú a vykradnutú krajinu ide vziať naspäť do vlastných rúk!

BOH S VAMI!

Jozef Potúček, marec 2018

Dátum: 11.03.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Konferencia Bezpečnosť a obrana štátu 6 3 2018 hosť Vladimír Mečiar

Vystúpenie Vladimíra Mečiara 6.3.2018. Video je horšej kvality, ale je dodnes jediné. Prečo? Tak to už iba tí, čo zverejnili z tejto konferencie všetko, iba to najdôležitejšie nie, vedia najlepšie...

P.S.: Prečo to možno nedali von? Všimnite si posledné slová pána Mečiara...

Viac tu: https://forum-november1998.webnode.sk/kniha-navstev/

https://www.youtube.com/watch?v=gD3nJuKw5p0&t=5s
https://rutube.ru/video/dbf39e2b4d582cf3bb86d77ecda6a6e3/?ref=search

Dátum: 12.03.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Konferencia Bezpečnosť a obrana štátu 6 3 2018 hosť Vladimír MečiarPosledné slová V. Mečiara na konferencii 6.3.2018:

Doba je tehotná."

"Premieta sa tu veľa tém...nepokoje všeobecne. Riešenie univerzálne nie je. Na Riešiteľa sa čaká. Pomôžme mu, aby prišiel na svet čo najskôr." IMANUEL PRÍĎ....

J.A.S.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Pridať nový príspevok