Fórum - november 1998

Dátum: 04.01.2015

Vložil: maria

Titulok: Re:Re:Re:PF 2015

Pán Michal súhlasím s Vami! Ale ja v tom vidím nebezpečenstvo, že v týchto časoch duchom živí ľudia , sú na strane Putina a Ruska, môže temno skrývať nástrahy, preto máme byť bdelí.

Dátum: 04.01.2015

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Re:Re:Re:PF 2015

Áno to máte pravdu. Nebezpečenstvo hrozí naozaj v tom, že ľudia budú hľadať spásu v Rusku a Putinovi a nie vo Stvoriteľovi. No, ale tento problém si už musí každý človek vyriešiť sám. Ak len trochu chce a namáha sa, Pravda sa mu zjaví.

Dátum: 04.01.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:Re:Re:PF 2015

Súhlasím s Michalom. Ja vidím oveľa väčšiu hrozbu v USA a NATO, ktoré ma pod palcom aj EU. Ale dnes sme tam, kde sme nemali byť, varovanie bolo márne, teda zožneme len opäť to, čo sme zasiali...

Len Pravda od Boha nám dáva istú nádej a záchranu do budúcnosti...

ABDRUSHIN - Záchrana! Spása!

ZÁCHRANA! Spása! Ako často si už ľudia vytvorili nesprávnu predstavu o týchto slovách. Chceli v nich vidieť len bezvýhradnú pomoc zo Svetla bez ohľadu na nadovšetko svätú spravodlivosť! V tom spočíva úplné poblúdenie, ktoré sa dnes prejavuje vo všetkom, čo vymyslí ľudská myseľ. Ľudia by si najradšej z Boha učinili svojho otroka, vždy ochotného k ich službám a určeného k tomu, aby sa staral len o blaho malých pozemských ľudí.

Len sa raz na to spýtajte samých seba, objasnite si svoje myšlienky bez prikrášľovania, pozrite sa vecne a jasne až na dno svojho vnútra! Budete si potom musieť priznať, že celé vaše myslenie nebolo nikdy zamerané inak, ako že Boh má vám na vaše prosby stále pomáhať ako služobník, a tak splniť vaše priania.
Zaiste, že to neoznačujete takým pomenovaním, ktoré by bližšie vystihlo druh vašej povahy, ale používate ako vždy iných slov na vyjadrenie svojho nesprávneho chcenia. Zahaľujete sa do pláštika predstieranej pokory. Nehovoríte, že Boh vám slúži, ale že vám „dáva“. To však nič nemení na veci, že celé vaše konanie, dokonca aj pri modlitbe, pochádza od zlého a nemôže byť Bohu príjemné a milé!

Buďte konečne raz pravdiví aspoň voči sebe samým a zachvejte sa pri poznaní, ako ste doteraz ustavične stáli pred svojím Bohom, svojvoľní, spupní a nespokojní, pokryteckí vo svojej povrchnosti. Na Boha ste mysleli len v núdzi a utrpení, aby vám pomohol z následkov vášho konania. Pritom ste sa však nikdy vopred nepýtali, či tiež vaše rozhodnutia spočívali v rámci Jeho vôle.

Čím ste, vy, ľudia, pred všemohúcnosťou a vznešenosťou svojho Pána, že ho chcete nechať robiť za seba, tak, ako sa to vám páči! S akou domýšľavosťou snažíte sa presadiť tu na zemi tie zákony, ktoré pochádzajú z vášho malicherného myslenia! Zákony, ktoré nie sú v súlade s večnými zákonmi Božími vo stvorení! Svoje nesprávne chcenie prevádzate často s takým chytráctvom a zlomyseľnosťou, že to nemožno pred Bohom zodpovedať. Škodíte tak svojim blížnym, kvôli vlastným výhodám, či už finančným a majetkovým, alebo k získaniu obľuby tých, pre ktorých to robíte.
Teraz sa všetko zvalí na vás ako ťarcha padajúcich hôr, veď podľa zákona zvratného pôsobenia nemohlo byť nič z vášho nesprávneho konania zrušené rozuzlením, iba ak by ste sa sami z toho uvoľnili zmenou svojho chcenia k dobrému.

Múry, ktoré dosiaľ ešte zabraňujú zosuvu nazhromaždeného množstva odplaty, budú odstránené! Nezadržateľne sa to všetko valí dolu na pozemské ľudstvo, chcúce zotrvať v duchovnej lenivosti a domýšľavosti, len aby presadilo svoju vôľu, už dávno vzdialenú od vôle Božej.

To znamená však koniec nadvlády všetkého temna tu na zemi! Zrúti sa a strhne so sebou všetkých ľudí, ktorí sa k nemu pridružili.
Avšak uprostred vravy a rachotu ničenia zachvieva sa Slovo! Víťazne tiahne po krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje.

V tom je práve tá podmienka, že každý človek sa má sám namáhať, aby Slovo Pána poznal ako jedinú záchranu! Ak ale v pochybnostiach nechá prejsť okolo seba túto poslednú možnosť bez toho, že by ju všemožne využil, taká príležitosť sa mu nikdy viac nenaskytne a okamih, v ktorom by bol mohol nájsť spásu, bude pre neho na veky stratený.

Jeho záchrana a spása bude len v Slove, ktoré musí prijať, aby žijúc podľa neho, oslobodil sa od pút, ktoré ho zdržujú dolu preto, že nespoznal a pokrivil skutočne pravé pojmy.

Najhoršie ste boli otrávení a ohrození nesprávnym výkladom Božej lásky, ktorú ste chceli zbaviť všetkej sviežosti, všetkej sily a jasu. Namiesto toho ste ju zahalili nezdravou zmäkčilosťou a škodlivou povoľnosťou, čo vás muselo priviesť k duchovnej lenivosti a tým uvrhnúť do skazy.

Chráňte sa pred takým skazonosným krivením pojmu Svätej Božej Lásky! Inak upadnete do driemot, spočiatku síce príjemných, ktoré sa však stanú smrteľným spánkom.

Pravá láska nespočíva v povoľnosti a vo všetko odpúšťajúcej dobrote. To je práve to nesprávne, čo ako opojný jed privádza ľudských duchov do ospalosti a slabosti. Nakoniec prináša úplné ochromenie a vynucuje si večnú smrť, keďže pritom sa už nemožno zavčasu prebudiť.

Len chladná prísnosť Božej čistoty môže preniknúť do tejto ospalosti a preraziť tak pravej láske cestu, vedúcu k vaším duchom. Čistota je prísna, nepozná okrášľovania, ale ani nijakého ospravedlnenia. Preto sa bude zdať bezohľadnou snáď nejednému človeku, ktorý by si príliš rád chcel niečo predstierať. Ona však v skutočnosti zraňuje len tam, kde nie je niečo v poriadku.
Zmäkčilosť prináša škodu vám samým, ale aj tým, o ktorých veríte, že sa im takto zapáčite. Raz budete súdení niekým vyšším a s takou spravodlivosťou, ktorej ste sa dávno odcudzili vlastnou vinou, alebo ste sa od nej sami vzdialili.

Je to Božia spravodlivosť, nepremenná od večnosti do večnosti a nezávislá od ľudskej mienky, nedbajúca na ich priazeň, na ich nenávisť a zlobu, ani na ich moc. Je všemohúca, lebo je od Boha!
Ak nevynaložíte všetku svoju silu k oslobodeniu sa od starého, nenaučíte sa ani rozumieť tejto spravodlivosti. Potom ale nedokážete ani stať sa vnútorne novými! A len nový človek, zakotvený v Slove života a usilujúci sa ku Svetlu, dostane toľko pomocí, koľko je mu treba, aby prešiel Božím súdom.
Človek si musí pomôcť skrze Slovo, ukazujúce mu cesty, po ktorých sa má uberať! Len tak môže nájsť spásu, inak sa mu jej nedostane! Musí zosilnieť v boji, ktorý vedie sám za seba, alebo musí v ňom zahynúť!

Prebuďte sa a postavte sa bojovne proti všetkému temnu, potom sa vám dostane tiež pomáhajúcej sily. Slabosi však stratia i tú trošku sily, ktorú majú, lebo ju nevedia správne použiť. Bude im tak vzaté ešte i to málo, čo majú, pretože podľa zákona príťažlivosti rovnakého druhu to bude pritekať k tým, ktorí silu používajú horlivo a správnym spôsobom. Tak sa naplní slovo pradávnych zasľúbení.

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 25.12.2014

Vložil: JAN

Titulok: Enya - O Come, O Come, Emmanuel



Presne včera som túto krásnu pieseň objavil...Verím, že aj vám spríjemní tento Vianočný čas...

https://www.youtube.com/watch?v=0-KdUabGGD8

Ach pojď, ach pojď, Emmanueli
A osvoboď svůj zajatý Izrael
Který zde naříká v osamělém vyhnanství
Dokud se neobjeví Syn Boží.

Raduj se, raduj, o Izraeli
Přijde k tobě Emmanuel

Ach přijď, přijď již Emmanueli,
Zajatý osvoboď Izrael,
Který úpí ve vyhnanství,
Nemajíc Božího Syna.

Raduj se, raduj! Emmanuel
zrozen je pro tebe, Izraeli.

Raduj se, raduj!
Raduj se, raduj!
Raduj se, raduj!
Raduj se, raduj!

Raduj se, raduj! Emmanuel
zrozen je pro tebe, Izraeli.

Raduj se, raduj! Emmanuel
zrozen je pro tebe, Izraeli.

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 24.12.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Vianočná kométa Lovejoy



Už dnes je ju možné uvidieť, hoci hlavne v januári a februári 2015...)

https://www.astro.cz/clanek/6536

https://www.youtube.com/watch?v=q6Yht9nlFYw

Rok 2015 sa nesie v znamení čísla 8.

"Osmička je číslom Karmy a rovnováhy, čiže úspech bude závisieť od toho, že ako si ten daný jedinec viedol v celom svojom doterajšom živote.Je to obdobie, kedy začína čas zúčtovania a za všetko čo dotyčný doposial urobil, jak dobré, tak aj zlé bude patrične odmenený.Príklad pre vysvetlenie: Pokiaľ bol človek doteraz usilovný a pracovitý, tak sa dočká náležitej odmeny.Ale, keď bol sebecký a netolerantný a bez úcty k iným, tak sa dočká spravodlivej odplaty.Platí tu príslovie: čo si si zasadil, to si zožneš.Karma je reťaz príčiny a následku dávania a brania spravodlivosti a nespravodlivosti akcie a reakcie, ktorá trvá dovtedy, kým nieje dosiahnuté prirodzenej rovnováhy a táto rovnováha nezostane zachovaná.Toto je kľúč k životu a celému jeho zmyslu." Výňatok z: https://www.fanby.estranky.sk/clanky/8_vyznam-zivotneho-cisla-8-a-osobna-rocna-vibracia-c_8.html

Ján Botto: Znamä

Volajú ľudie vo veľkom blude:
„Len kto to kedy pamätá —
dve slnká! — Bože, len čo to bude,
čo to bude z toho sveta?!“

Páčte len, páčte! tých slncí dvoje
jak tonie v čiernej mrákave!
Razom tma — zmätok, blesk, tresk i boje —
potoky hučia krvavé.

Za bleskom hromu bežia národy,
volajúc: „To deň svobody!“ —
A v tmách padajú do bludov jamy —
Bože! zmiluj sa nad nami!

Zvoňte, hej! zvoňte! to je noc hrozná!
Už všetky živly sú v boji;
už mater svoju dieťa nepozná,
proti otcovi syn stojí!

Brat brata kole, svojsky na svoju
strechu si metá plamene.
Kto zrobí koniec krutému boju?
noc čiernych chmár kto rozžene?

Hľa, hľa! vidíte? polnočnú dúhu!
jak sa puká zorou rána.
A čo to, kto to v tom jasnom kruhu
Vidíte Ho — Velikána?

Páčte! jak bleskom mrákavy roní,
ako stúpa z hôr na hory;
kol Neho blyštia šabieľ milióny,
nad hlavou šumia prápory.

Zastal; prst hrozný zdvihol dohora —
zatriasli sa šíre svety:
i razom, sprostried mrakov obzora,
slnko jediné zasvieti.

A pokoj všade. Kto to bol, viete?
Kde má otčinu a jakú?
To On! — málo Ho vídať na svete,
no keď vyjde, to v zázraku.

Keď to Východu brány povodeň
s hrôzou rozpraskla krvavá,
Západ už kričí, že to súdny deň;
vtedy On, vtedy povstáva.

Vtedy sa javí tento Neznámy,
on to veľký posol boží —
a pred Jeho sa razom nohami
vzbúrený živel uloží.

A či neviete o tej kométe,
čo bola vzišla nad nami,
čo metlou žiarnou mietla po svete,
rovnala vrchy s dolami?

Keď to od neba svet odtržený
blúdil bez slnka, bez Boha?
Vtedy On zdvihne meč svoj plamenný
a — čistá zem i obloha.

Tak, vraj, keď sa svet dá do svevole,
zem tá vystúpne z koľaje:
On to, vystúpi na snežnom póle,
zem v cestu pravú prikľaje.

A keď v západe slnko dotleje —
a priblíži sa sveta skon:
nové On svetu zažne nádeje,
nové vyvedie slnko On.


Ján Anton Sloboda.

Dátum: 31.12.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Vianočná kométa Lovejoy


Tu si môžete pozrieť najnovšie zábery, tejto krásnej Vianočnej kométy...: https://www.astro.cz/clanek/6543

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 23.12.2014

Vložil: JAN

Titulok: Vianoce


A opäť sú tu Vianoce, opäť si pripomíname, že kto k nám tu na túto Zem pred 2 000 rokmi prišiel, Syn Boží Ježiš, vtelená do pozemského tela - Láska Božia. Vzácny dar priniesol nám od Boha, veď to bolo jeho poslaním, Slovo Božie, Božiu Pravdu, ktoré je pre nás záchranou a spásou, záchranou a spásou pre nášho ducha, pre naše ja, aby to ja mohlo večné žiť v kráľovstve Božom. Preto volajme Bohu na slávu, nie len v tento čas, ale stále, že k nám bol Syn poslaný, že nám priniesol ten najväčší a najvzácnejší dar - SLOVO BOŽIE!

"Mesiáš z Betlehema

1Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

2Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému.

3Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo On bude veľký až do končín zeme.

4On bude pokojom. Ak príde Aššúr do našej krajiny a vkročí do našich palácov, postavíme proti nemu sedem pastierov a osem kniežat z ľudu.

5Tí budú mečom spravovať Asýriu a krajinu Nimródovu vytasenou zbraňou. On nás zachráni pred Aššúrom, keď príde do našej krajiny a bude kráčať naším územím. " Micheáš 5. kapitola

Želám všetkým krásne a duchaplné prežitie Vianoc, na ktorý nadväzuje ďalší Sviatok - Sviatok Žiariacej Hviezdy.

https://www.youtube.com/watch?v=A8llEoRiun4

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 23.12.2014

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Vianoce

Nanešťastie, len pár jedincov si uvedomuje, čomu pred dvoma tisícročiami došlo. Zem aj s jej obyvateľmi sa nezadržateľne rútila do záhuby. Syn človeka ešte nemohol prísť, lebo sa pripravoval na súd, tak Pán Boh doslova a dopísmena použil poslednú možnosť na záchranu a poslal seba samého v podobe Ježiša. Ak by Boh nezasiahol, Zem by už bola v rozklade, nezvratne. A ešte jedná vec. Mnohí ľudia si myslia (aj tí čo uznávajú Imanuela), že Ježiš bol (je) viac láskavý ako Imanuel a Imanuel je prísnejší ako Ježiš. To nie je pravda. Prísnosť a pravá láska idú ruka v ruke. Pokojné, duchovné a nekomerčné vianoce praje Michal

Dátum: 14.12.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Dane Wigington: Nejdůležitější téma dnešní doby: GeoEngineering a chemtrails



Ak už tomu niekto neporozumie, tak potom už ničomu....!
Dane Wigington ze stránky https://GeoEngineeringWatch.org ve své přednášce vysvětluje škodlivé dopady současných vládních programů manipulace počasím, které způsobují závažné škody na přírodě i na lidském zdraví po celém světě. Existuje již mnoho důkazů těchto zásahů. Látky popisované v patentech na ovlivňování počasí a jsou nacházené na zemi. A naše obloha už není normální.

Titulky si zapnete vpravo dole - Nastavenia

https://www.youtube.com/watch?v=Iv7kCPd3zhE

J.A.S.

Dátum: 06.12.2014

Vložil: JAN.

Titulok: ABDRUSHIN


ABDRUSHIN, Syn Stvoriteľov, Duch Svätý, opustil túto Zem 6.12.1941.

Odišiel v úplnej tichosti Syn Boha Otca - Imanuel Parsifal Abdrushin, keď bol v hodine odchodu obklopený len tými najvernejšími.

Ľudstvo opäť zlyhalo, (tak ako aj dnes opäť zlyháva, keď popiera alebo nič nechce vedieť o zrode Syna Svetla IMANUELA), a vôbec si neuvedomilo, že kto to vlastne prebýva v tom čase na Zemi. Len málokto spoznal v Abdrushinovi záchrancu a sudcu neskoršieho stvorenia, Syna BOHA Otca. Veď čo už mohol zažiť Syn Stvoriteľov na tak nepriateľskom území, kde temno vládne svojou rukou, kde ľudská domýšľavosť sa stala prekliatym ľudí.

Abdrushin zažil presné to isté, ako jeho brat Ježiš, väčšinou len nepriateľstvo a nedôveru. Zase len hŕstka bdelých dokázala spoznať v ňom zasľúbeného Pomocníka, Radcu, Boží meč, Sudcu, ktorého zasľúbil k pomoci sám Syn Boží Ježiš v tušení svojej blízkej a nevinnej smrti:

Ján 16 kap./ 7 - 15: ,, Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde.

O hriechu, že neveria vo mňa.

O spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte.

O súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do ÚPLNEJ PRAVDY lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude vám zvestovať.“

Opakovali sa dejiny ako pred 2000 rokmi. Ľudstvo Zeme svojho Záchrancu nespoznalo a odmietlo, a tým Ho morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu osudu.

Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo, a odmietaš zase, Syna Božieho! Veď Stvoriteľ vo svojej veľkej láske a spravodlivosti, vyslaním svojich Synov poslal sám seba, aby vyslobodil nás ľudí z moci temna, z pasce, do ktorej sme sa sami dostali, a dovolil nám tak návrat do duchovného domova.

Syn Svetla – Duch Pravdy – Imanuel Parsifal Abdrushin opustil túto Zem keď mal 66 rokov!, presné dvojnásobok rokov Ježišových.

Abdrushin, podobne ako Ježiš pred 2000rokmi, v tušení svojho blízkeho pozemského odchodu, ktoré bolo opäť predčasné, teda neukončené, odovzdal svoju štafetu v poslaní tej, ktorá mala byť poslednou pomocou pred veľkým súdom. Tou pomocou je poslanie Swanhildy - pani Makedonovej, tesne pred prvou veľkou očistou Zeme, ktorá sa vtelila do malého národa slovenského, deväť rokov po Abdrushinovom odchode zo Zeme.

„Teraz bude pre mnohých z vás lepšie zrozumiteľné, prečo teraz v hodine najsvätejších naplnení pôsobia Ruža a Ľalia na Zemi a že je nutná aj prítomnosť LABUTEJ PANNY z LABUTIEHO OSTROVA v určitom, k tomu pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní nebola žiadna medzera.

Taká veľká je milosť Božia, že dáva vyvstať jednému zázraku za druhým, aby sa ľudstvu v tisícročnej ríši dostalo dokonalej pomoci!

Skloňte sa v pokore pred Jeho veľkou dobrotivosťou.“ Imanuel Abdrushin – Duchovne úrovne VI.

Dostali sme veľa, ale pramálo sme dali, preto napnime svoje sily, aby víťazstvo Svetla sme plné podporili.

Skloňme preto v tento čas svoje hlavy a ďakujme neprestajne Bohu, že akej milosti sa nám dostalo a dostáva. Lebo ešte stále máme jedinečnú šancu napraviť to, čo sme pokazili, a tak prejsť do novej doby, ktorú povedie pravý Kráľ a Vodca IMANUEL ABDRUSHIN, bez ktorého výstavba Tisícročnej ríše nie je možná. Šťastný to človek, ktorý bude mu smieť slúžiť, ochraňovať a pomáhať Jemu, jedinému a pravému Vládcovi z vôle Stvoriteľovej.

",,Raz má nastať na Zemi odlesk skutočného raja, a to pôsobením SYNA ČLOVEKA, NA POČIATKU TISÍCROČNEJ RÍŠE. Súčasne s tým vznikne tiež pozemský obraz hradu Grálu, ktorého praobraz sa nachádza na najvyššom vrchole stvorenia ako doteraz jediný pravý chrám Boží." ABDRUSHIN - Vývoj stvorenia.

https://www.youtube.com/watch?v=wqrIf2paenU

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 04.12.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Natália



16 pozemských rokov ubehlo odvtedy, keď túto Zem opustila pani Makedonová. Odišla v úplnej tichosti, kedy to nikto nečakal, hoci sama napísala vo Večných zákonoch 1, že Zem opustí predčasne. Preto je na mieste, aby sme si pripomenuli, že čo bolo jej poslaným tu na Zemi, pred Veľkou očistou Zeme:



*Napísať Nové evanjelium - Večné zákony 1, 2, 3.



*Otvoriť Zjavenie Jána, Tretie Fatimské proroctvo, proroctvo Izaiáša v zmysle Pravdy.



*Poukázať na zdroj Pravdy - Posolstvo Grálu, ktoré je Božím Slovom a knihou súdu.



*Počať a porodiť Syna Boha Imanuela.



*Pripraviť svoj ľud na Veľký Boží Súd.



Čiže z toho všetkého je jasné, že to čo mala naplniť, pred Veľkou očistou Zeme, čoho vrcholom bolo narodenie IMANUELA koncom novembra 1998, čo bolo naplnené ňou do bodky, pre tento čas....



Samozrejme, že jej úloha sa tu na Zemi tým nekončí, ta bude pokračovať po prvej Veľkej očiste Zeme, keď sa navráti späť na túto Zem, do zeme, ktorá bola Bohom pre vyvolených už dávno zasľúbená, kde bude pozemské pôsobisko Syna Človeka Imanuela. Preto si pripomeňme, že čo nám odkázala aj v tejto veci pani Makedonová:



,,Mali ste nejakú víziu o tom, ako bude vyzerať Zem, keď sa na ňu vrátite?



Áno. Vrátim sa spočiatku sama, bez Imanuela. Najprv budú zosadení na Zem najvyšší duchovia, ktorí si pred očistou riadne plnili poslanie. Až keď sa prispôsobia novým podmienkam a prebudia si zastretú pamäť, pripravia sa na vedenie vyvoleného národa. Mala som takúto vidinu:



Odrazu som stála pred obrovskou budovou v tvare kocky, ktorá mala porozbíjané okná a opadanú celú omietku. Pomyslela som si, že tu bola určite poriadna vojna. Keď som si prezrela okolie, uvedomila som si, že som tu sama, že nevidím nijaké stromy, vtáky ani hmyz, iba čerstvú burinu. Farba zeme bola akási červená a aj burina bola iná, akú som nepoznala. Napadlo ma, že som sa nachádzala v nejakej južnej krajine a že to spustošenie spôsobila asi katastrofa, ktorú určite predchádzala vojna.



Obišla som časť budovy a všimla som si, že na niektorých miestach múru sa zachovali akési orientálne ornamenty. Keď som žiadne zviera, ani človeka nezbadala, napadlo ma pozrieť sa hore. Neďaleko na obrovskom kopci stálo zopár ľudí a mávali mi, aby som šla k nim. Boli veselí a šťastní, že som ich zbadala.



Až neskôr, po prečítaní Biblie som pochopila, že som videla Jeruzalem a vrch Sion. Cítila som, že som tam bola akoby vysadená zhora, doslova postavená pred zničenú budovu chrámu. Úplne som stratila pamäť, nespomenula som si na svoje deti, ani na Imanuela. To vraj preto, lebo som bola dlhší čas mimo Zeme.



Pri návrate sa môj duch bude znova postupne rozpomínať. Imanuel bude zosadený až vtedy, keď ma najprv vyšší duchovia a potom aj ľudia z vyvoleného národa spoznajú ako jeho matku a spomenú si na cieľ jeho príchodu."



Pani Makedonová hovorila vždy priamo a jasne, lebo vedela, že tým ponúka poslednú pomoc od Boha pre ľudí, ktorí v podvedomí presne nato čakali, a len čo prehovorila, tak ihneď s radosťou po tom siahli. Len koľkým to do dnešných dní ostalo, tak to je už o inom...

Kto chcel, tak počul jej volanie a vzpriamil sa, narovnal a mal možnosť pozrieť sa Pravde do tváre, a zaujať jasné a konečné stanovisko, teda žiadna výhovorka v čase očisty nikomu nepomôže. Každý mal možnosť výberu, bez ohľadu na všetky okolnosti, ktoré tým nastali.

Odišla teda v úplnej tichosti, ale povedala aj, že sa navráti späť, keď pôda bude nato vhodná a pripravená, aby sa mohol navrátiť aj sám IMANUEL, ktorý bude spoznaní skrze matku....

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 28.11.2014

Vložil: JAN.

Titulok: 16 rokov od narodenia



16 pozemských rokov ubehlo od narodenia IMANUELA, Syna Boha Otca, ako budúceho kráľa a staviteľa Tisícročnej ríše.

Narodil a odišiel tak rýchlo, že ani samotné temno nemohlo nato zareagovať. Jeho matka v rozhovore 14.11.1998 povedala toto:

,,Prečo má byť podľa Apokalypsy dieťa krátko po narodení “uchvátené k Božiemu trónu?” A čo to znamená vlastne?

Proroctvo oznamuje, že keď ľudia budú ľahostajní k narodeniu druhého Božieho Syna, alebo dokonca odmietaví, tak dieťa tajomným spôsobom odíde zo Zeme, aby ho neprajníci nepripravili o život.

Dá sa odpovedať na otázku, že koľko Boží Syn zostane na Zemi?

Nedá sa to povedať, ale Izaiáš tvrdí, že skôr, ako by chlapec vedel povedať otče a matka, tak sa to môže stať, alebo skôr… Ešte sú tam aj iné proroctvá, ale všetky hovoria o tej dobe, že maximálne rok, možno ani rok nie. Ale môže to byť aj skorej.

!!!Môže to byť dokonca aj hneď po narodení, pokiaľ Boh bude vidieť, že ho väčšina ľudí neprijíma.!!!

Lebo ako som už spomínala, cirkev už teraz popiera jeho narodenie."

Bol unesený, kde pre temna nie je miesto, kde je IMANUEL v plnom bezpečí, odkiaľ sa navráti, keď pôda a ľudia budú pre jeho návrat pripravení...Tá doba už nie je ďaleká...

" A naplní se zaslíbení proroka, že přijdu v oblacích a oni uvidí mé Jméno a poznají mě!

A vystavím vám chrám vašeho BOHA a PÁNA zde na zemi a budu vaším Králem, který vás bude povždy spojovat se silou z Ducha, jestliže ponesete v sobě vůli ke vzestupu. " ABDRUSHIN - K svátku Čisté Lilie. (7. září 1933)

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 19.11.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Alžbeta

Dnes sa na Slovensku oslavuje meno Alžbeta, ktorého význam je takýto: Bohu zasvätená. Takže pre túto chvíľu niečo z Večných zákonov 1. V tejto časti ide o výklad 12. kapitoly zo Zjavenia Jána:

"V nasledujúcej kapitole je alegoricky podaný opis narodenia Stvoriteľovho Syna – Imanuela. Tí, čo sú presvedčení, že Synom človeka je Ježiš, vykladajú túto 12.kapitolu ako udalosť, ktorá sa už stala, teda ako Ježišovo narodenie. O to vlastne temným išlo – aby ľudia nebrali vážne toto proroctvo, ktoré zreteľne nadväzuje na predchádzajúce udalosti. Je to teda opis budúceho narodenia pravého Syna človeka, ktoré sa má uskutočniť už v čase súdu, aby čo najskôr dospel a mohol viesť tisícročnú ríšu. Dôsledný čitateľ, ktorý pozná aspoň čiastočne kresťanské dejiny, zistí, že toto proroctvo sa nemôže porovnávať s narodením Ježiša.

Podľa opisu ženy v 12. kapitole je jasné, že matkou Imanuela bude vládnuca bytosť z vyššieho duchovného sveta, a nie bežný ľudský duch: Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Jej pôvod sa tu zdôrazňuje preto, lebo obyčajná žena by nedokázala vynosiť Božieho syna. Neuniesla by pokúšanie Lucifera a psychické aj fyzické útrapy, ktoré bude musieť strpieť od temných, lebo budú chcieť zničiť ju aj jej plod ešte v tehotenstve, ako sa opisuje ďalej.

Podľa 2. verša žena bola ťarchavá a kričala v bolestiach...Keby jej utrpenie sa týkalo len pôrodných bolestí, nebolo by treba o tom písať, veď tie bývajú prirodzené. Spomínaný obraz mal poukázať na strašné utrpenie, ktoré bude znášať pri plnení svojho poslania priamo od Lucifera. Podľa zákona rovnorodosti jeho vplyv môže vydržať iba žena rovnakého pôvodu, ktorá si uvedomuje svoju úlohu a dobrovoľne podstúpi túto obeť, ktorá je nevyhnutná pre oslabenie jeho moci ako aj padlých anjelov. Ľudia nemajú poznať vopred cieľ a dôsledky tejto obete – dozvedia sa o nej až neskôr v tisícročnej ríši.

Ďalší opis veľký ohnivý drak mal sedem hláv a desať rohov znázorňuje Luciferovho ducha a jeho obrovskú moc. Obraz jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd znamená, že zviedol tretinu anjelov na svoju stranu a vrhol ich na Zem.

Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. Keď sa Luciferovi nepodarí zničiť matku a dieťa v tehotenstve, bude ho chcieť odstrániť hneď po narodení. Porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. Podľa textu sa matke podarí úspešne zavŕšiť svoju úlohu. Jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a jeho trónu. Po narodení dieťa tajomným spôsobom zmizne mimo Zeme, aby ho nezlikvidovali Luciferovi ľudia.

Po úniku dieťaťa do vyšších sfér nastanú prírodné pohromy, boj Lucifera a jeho anjelov s Božími anjelmi. Obraz o ňom prináša 7. verš: Na nebi sa strhol boj. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli... a diabol, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý na Zem a s ním aj jeho anjeli. Katastrofálne dôsledky tohto zápasu o dieťa potvrdzuje aj 15. verš v predchádzajúcej kapitole.

Kým doteraz žila väčšina padlých anjelov aj Lucifer na rôznych jemnohmotných planétach, týmto bojom sa dostanú na Zem a do jej jemnohmotnosti. Hviezda Syna človeka obalí planétu svojimi lúčmi a zamedzí ich úniku. Toto bude hlavným dôvodom dočasného zničenia jemnohmotnosti. Budú sa chcieť zachrániť pobytom na Zemi ako duchovia alebo vtelení duchovia – ľudia. Následkom toho sa ich vplyv na Zemi, po narodení Imanuela, ešte zvýrazní a znásobí.

V 13. verši sa píše: ...keď drak videl, že je zvrhnutý na Zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť ďaleko od hada. Na určité obdobie matku unesie, podobne ako kedysi proroka Eliáša, praduchovné lietajúce teleso mimo Zeme. Luciferova nenávisť by ju totiž pripravila o život. Tento únos bude vidieť a netrpezlivo očakávať ako jej spásu aj časť vyvoleného ľudu, ktorý bude v tom čase žiť oddelene, možno aj ako prenasledovaný.

Sedemnásty verš opisuje: Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania. Z textu vyplýva, že žena, Imanuelova matka, bude mať vlastné duchovné potomstvo. Stane sa teda nielen telesnou matkou Imanuela, ale v duchovnom zmysle aj matkou jeho pokolenia. „Sformuje“ nový svet, ktorého semeno zasial Abd-ru-shin a pred ním Ježiš.

Niekoho môže zmiasť rozporné označenie Imanuelovej matky. V Izaiášovom proroctve sa hovorí, že Imanuela porodí panna, kým tu zase, že žena. Tento zdanlivý rozpor sa dá vysvetliť. Izaiáš pri písaní proroctva počul, že Labutia panna porodí Imanuela. Keďže v tom čase ešte ľudstvo nepoznalo stavbu stvorenia, a teda ani Labutiu planétu, meno Labutia panna sa mu zdalo nepochopiteľné, nuž vynechal slovo „labutia“ a napísal iba „panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel“, ako uvádza 7. kapitola, 14. verš. V Zjavení sa už jasnejšie dotvára jej identita, lebo bolo zoslané až neskôr. V čase narodenia Imanuela bude Labutia panna už v zrelom veku, preto sa nazýva ženou.

Totožnosť oboch žien jednej osobe ako aj jej dvojitú úlohu potvrdzuje spolu s Bibliou i Posolstvo grálu. V ňom Abd-ru-shin oznamuje, že v dobe najposvätnejších splnení na Zemi, ktoré sa začali príchodom jeho trojice v minulom storočí, je potrebná ešte Labutia panna ako pokračovateľka ich poslania a zároveň plniteľka najposvätnejšieho splnenia – narodenia Imanuela.

Po prenasledovaní ženy a jej potomstva v 18. verši čítame, že sa drak zastavil na morskom piesku. Znamená to, že bude zastavený v svojom prenasledovaní, lebo Imanuel bude svoj národ chrániť pred zničením – únosom. Po návrate bude premiestnený do Jeruzalema pod Božiu ochranu. V Izaiášovom proroctve sa píše, že na vrchu Sion vo dne v noci svieti žiara – Božia ochrana."

https://www.youtube.com/watch?v=9cNQFB0TDfY

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 21.11.2014

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Re:Alžbeta

A viete pán Sloboda, čo je na týchto vetách - proroctvách to najzaujímavejšie (aspoň ja to ak cítim)? Že až teraz, v dnešnej dobe to človek vlastným prežívaním úplne chápe a stotožňuje sa s tým. Zároveň cítiť tú nesmiernu lásku Boha, ktorý síce dopustí aj utrpenie, ale v konečnom dôsledku drží nad "svojim" ľudom ochrannú ruku. Stvoriteľ je naozaj starostlivý otec, prísny, ale milujúci. Preto, aj keď to znie možno trúfalo, strach z toho čo príde nemám. Lebo viem, že to, čo každého človeka v súde postihne, je čistá spravodlivosť, ktorá v konečnom dôsledku je čistou láskou. A podľa toho ako temno bičuje z každej strany a na každú stranu, ten čas je naozaj blízko.

Dátum: 21.11.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Alžbeta

Michal zdravím. Plný súhlas, ten pokoj a dôvera v Božiu spravodlivosť to je fakt za nezaplatenie...Preto opätovne v túto chvíľu dávam rád známy citát z PG - Veľká kométa:

,,Nikdy nebola Zem krajšou, ako bude po tejto očiste. Preto každý veriaci má pozerať do budúcnosti s pokojnou dôverou, neľakať sa, nech príde v ďalších rokoch čokoľvek. Ak dokáže pozdvihovať svoje zraky k Bohu s plnou dôverou, nestane sa mu nič zlého."

Dátum: 15.11.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Novembrový rozhovor s Natáliou

Keďže máme tu november, tak je vhodné si vypočuť jeden z rozhovor s Natáliou de Lemeny - Makedonovou, ktorý sa uskutočnil v novemberi 1998, teda dnes presne pred 16 rokmi:

1. časť rozhovoru: https://www.youtube.com/watch?v=DjjNZXVuVEc

2. časť rozhovoru: https://www.youtube.com/watch?v=sgG9Q5BrN-Q

Ján Anton Sloboda.



Dátum: 10.11.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Kdo potlačuje studenou fůzi a další převratné technologie?


Už by bolo načase prestať brániť skutočnému pokroku...hoci ja viem, že ten skutočný až po Veľkej očiste...

Viac tu: https://forum-november1998.webnode.sk/news/kdo-potlacuje-studenou-fuzi-a-dalsi-prevratne-technologie-/

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 05.11.2014

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: List od pani Natálie

Pani Natália de Lemeny – Makedonová napísala dva spoločné listy čitateľom jej kníh. Jeden z nich bol zverejnený v plnom znení v UFO – magazíne č. 11/1998 v novembri 1998, inak siedmy ročník vychádzania tohto časopisu a 66.celkové číslo, strana 24 a 25.Tento časopis už teraz nevychádza.

Posledná veta tohto listu znie: ,,Čo sa týka môjho tehotenstva, od druhej polovice sa cítim lepšie a v novembri, presný dátum neviem, sa vám ozvem, keď sa Imanuel narodí.“

Potom nasleduje miesto – v Bratislave, dátum 23.9.1998 a jej vlastnoručný podpis.

Zaujal ma tento dátum, ktorý je uvedený práve pod touto vetou. Totiž od zvestovania 3. fatimského posolstva 13.7.1917 po dátum 23.9.1998 je 132 ucelených obehov Venuše okolo Slnka.

Číslo 132 je dvojnásobkom čísla 66.

132 = 2 x 66

Ak k dátumu 23.9.1998 pripočítame 66 dní, dostaneme sa na november a to presne na dátum 28.11.1998, čo je dátum narodenia Imanuela na Zemi pani Natálii.


Ak v dátume 23.9. urobíme súčin 23 x 9, dostaneme číslo 207. Ak pripočítame k dátumu 23.9.1998 207 dní, dostaneme presne dátum 18. apríla, kedy je výročie narodenia Abdrushina na Zemi.

(Viac na: www.okoun.cz/boards/nat98)


Dátum: 26.10.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Nebezpečí sluneční erupce – obrovská sluneční skvrna o rozměrech Jupitera se otáčí směrem k Zemi

Potenciál obrovské sluneční erupce nasměrované na Zemi se jeví jako ohromný.

Pohled na viditelné slunce od SDO/HMI ukazuje zatím největší sluneční skvrnu slunečního cyklu 24 AR12192.

Skupina slunečních skvrn AR12192 zatímco se otáčí do našeho zorného pole, tak nadále roste co do velikosti i složitosti a stává se tak největší sluneční skvrnou současného slunečního cyklu, tj. cyklu 24 (SC24). Tento region už vyprodukoval četné erupce třídy C a M, včetně i erupce o síle X1.

Viac tu: https://forum-november1998.webnode.sk/news/nebezpeci-slunecni-erupce-obrovska-slunecni-skvrna-o-rozmerech-jupitera-se-otaci-smerem-k-zemi/

Dátum: 14.10.2014

Vložil: JAN.

Titulok: Citát na dobrú noc.



"Hrdina, ktorého milujem celou dušou, bol, je a vždycky bude krásny - je ním pravda." Lev Nikolajevič Tolstoj

Ján Anton Sloboda.

<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38 >>

Pridať nový príspevok