Fórum - november 1998

Dátum: 02.09.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Pred Slávnosťou Čistej Ľalie


Nech sa duch utíši, upokojí, poteší a pripraví...

https://www.youtube.com/watch?v=u9jlEvPi06k

https://www.youtube.com/watch?v=_a1564XMWDk

https://www.youtube.com/watch?v=AT9UuZv77Uc

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 01.09.2015

Vložil: JAN.

Titulok: K Dňu výročia ÚstavyPozadie vzniku Ústavy SR

Cesta slovenského národa k suverénnej a demokratickej štátnosti bola strastiplná, sprevádzaná mnohými nádejami i sklamaniami. V revolúcii 1848 – 1849, v memorandových rokoch, i v rokoch prvej svetovej vojny predstavitelia slovenského národa vytýčili síce program slovenskej osobitosti a vlastnej štátnosti, no materializácia tohto programu sa nepodarila. Prijatie autonómie Slovenska na konci roku 1938 už nemohlo naplniť slovenské túžby po slobode, demokracii a vlastnej suverénnej štátnosti. Dominantné nacistické Nemecko vytvorilo vonkajší rámec, ktorý skutočnú samostatnosť a demokraciu v stredoeurópskom priestore vylúčil. Ani plány a sľuby po skončení druhej svetovej vojny sa nikdy neuskutočnili. Určitým zábleskom bola federalizácia roku 1968, ale v následnej normalizácii sa všetky túžby po slobode a demokracii stali úplne iluzórne. Ústavný zákon o čsl. federácii však aspoň formálne vytvoril rámec, ktorý po zániku komunistického režimu umožnil Slovákom stať sa vo vtedajšom Česko-Slovensku reálnou konštitučnou silou, čo musela nakoniec akceptovať aj česká strana.

O prijatí samostatnej slovenskej ústavy sa začalo intenzívne hovoriť v súvislosti s perestrojkou v ZSSR po roku 1985. Problémy v ZSSR totiž ukázali, že neriešená národnostná otázka počas politického odmäku za Gorbačova rozbila mýtus o sovietskom národe. Nesvojprávne národy ZSSR sa hlásili o svoje práva. To vyľakalo v princípe čechoslovakistickú politickú elitu v ÚV KSČ, ktorá sústavne odkladala definitívne riešenie ústavných pomerov v ČSSR s víziou, že slovenská otázka hádam postupom času sama odumrie. V danej situácii sa na poslednú chvíľa snažila prijať novú ústavu federácie, ktorá by petrifikovala pražský centralizmus na slovenský úkor.

Bolo sa však treba vyrovnať s čl. 162 ústavného zákona, ktorý predvídal vytvorenie samostatných národných ústav a samostatnej ústavy federácie. Na Slovensku sa rozpútala diskusia o naplnenie čl. 162 a o prijatí samostatnej národnej slovenskej ústavy. Unitaristi však nechceli pred očakávanými zmenami nechať nič na náhodu a veľmi vehementne masírovali slovenskú verejnosť o potrebe prijatia tzv. trojjedinej ústavy, ktorá by bola ústavou federácie i republík zároveň, čo by ale v praxi znamenalo likvidovanie štátoprávneho charakteru republík a ich degradovanie na administratívne celky. Napriek silnej opozícii zo slovenskej strany nakoniec pod vedením M. Čalfu Praha presadila 16. októbra 1989 v Slovenskej národnej rade súhlas so zrušením čl. 162 ústavného zákona o čsl. federácii č. 163/1968 Zb., avšak udalosti už zamedzili jeho prijatie na federálnej úrovni. Hneď na prvom zasadaní po vypuknutí „nežnej revolúcie“ roku 1989 SNR svoj súhlas s trojjedinou ústavou odvolala.

S cieľom vytvoriť samostatnú Ústavu Slovenskej republiky bola začiatkom roka 1990 vytvorená Komisia SNR na prípravu republikovej (národnej) ústavy pod vedením predsedu Najvyššieho súdu SR K. Planka. V komisii sa hneď od začiatku vytvorili dva tábory – jeden požadoval vytvorenie ústavy pre nesamostatnú republiku, súčasť federácie; druhý požadoval vypracovať ústavu suverénnej republiky, ktorá na základe takto prijatého dokumentu mala samostatne upraviť svoj možný vzťah k vyššiemu celku (federácii). Keďže nedošlo k zhode, Plankova komisia predložila Predsedníctvu SNR návrh ústavy v dvoch verziách; predsedníctvo na čele s F. Mikloškom ju však založilo a snažilo sa dohodnúť o podobe budúcej federácie s českou stranou bez prijatia Ústavy SR.

Odmietavý postoj väčšiny členov Predsedníctva SNR k prijímaniu opatrení, ktoré by viedli k väčšej suverenite, podnietilo politické strany, aby predložili svoje návrhy ústavy do pléna SNR ako iniciatívne poslanecké návrhy. Všetky stranícke návrhy ústavy (celkom ich bolo 5) vychádzali z Plankovho návrhu, avšak zdôrazňovali to, čo jednotlivé politické sily pokladali z hľadiska štátoprávneho postavenia Slovenska za podstatné. Prví svoj návrh predstavili príslušníci vtedajšej Demokratickej platformy Slovenskej národnej strany. Ich návrh bol konštruovaný ako ústava plne suverénneho štátu. Vzápätí predložilo svoj návrh Kresťanskodemokratické hnutie, neskôr aj Hnutie za demokratické Slovensko a Demokratická strana. Individuálny návrh predložil aj poslanec P. Brňák. Hoci všetky návrhy boli podané riadne do legislatívneho procesu, vtedajšie Predsedníctvo SNR nikdy nepripustilo o nich rokovanie. Patová situácia trvala až do volieb 1992.

Po voľbách v júni 1992, ktoré s prevahou vyhrali sily s programom slovenskej národnej a štátnej suverenity, nadobudol proces prípravy novej Ústavy SR veľmi rýchly spád. Mečiarovo HZDS vytvorilo novú komisiu, ktorá v druhej polovici augusta 1992 (už po vyhlásení Deklarácie o zvrchovanosti SR 17. júla t.r.) predložila svoj návrh ústavy. Záverečnú redakciu textu robili 27. augusta 1992 V. Mečiar, I. Gašparovič, M. Čič, J. Moravčík, I. Sečanský (všetci HZDS), Ľ. Fogaš (SDĽ) a A. Hrnko (SNS). Na tejto porade sa dohodla aj zmena názvu slovenského parlamentu, ktorú dodnes mnohí nevedia pochopiť. Zákonodarcovia však vychádzali z poznania, že všetky slobodné Slovenské národné rady v minulosti boli revolučné orgány, ktoré v sebe sústreďovali revolučnú moc, nikdy neboli konštruované ako parlamenty. Slovenské politické reprezentácie vždy požadovali vytvorenie snemu, čo bol názov pre parlament s dlhodobou tradíciou na Slovensku. Až po druhej svetovej vojne urobili komunisti zo SNR kvázi parlament, kde adjektívna forma názvu vytvárala dojem etnického telesa v rámci nejakého vyššieho zväzku. Tento rozpor bol všetkým v komisii jasný, preto I. Gašparovič vyslovil názor, že najlepším pomenovaním pre slovenský parlament by bol Snem. Proti tomu sa však rozhodne postavil zástupca SDĽ, takže nakoniec sa komisia zhodla na názve Národná rada, čo malo vyjadriť skutočnosť, že nový slovenský parlament je suverénnym parlamentom občanov Slovenskej republiky, že nie je etnickým parlamentom časti nejakého vyššieho štátneho zväzku, ale suverénnym parlamentom suverénnej republiky.

Parlament rokoval o novej ústave 1. septembra 1992. Pôvodne sa predpokladalo, že o návrhu sa bude rokovať viacero dní. Avšak poobede došla náhle správa, že pri Prahe havaroval A. Dubček, že jeho stav je veľmi kritický a že každú chvíľu môže zomrieť. Vznikla obava, žeby to mohlo ohroziť prijatie ústavy a spomaliť celý proces osamostatňovania, takže sa proces prijímania umelo urýchlil a hlasovalo sa ešte večer toho istého dňa. Za Ústavu SR hlasovali všetci poslanci HZDS, SNS a väčšina (myslím mimo troch) poslancov SDĽ. Proti prijatiu Ústavy SR hlasovali všetci poslanci KDH a Spolužitia (etnická maďarská strana). Zdržali sa poslanci za Maďarské kresťanskodemokratické hnutie. Ústava bola prijatá 113 hlasmi poslancov, čo bolo výrazne nad potrebné kvórum (90 hlasov). Slávnostne bola podpísaná predsedom vlády V. Mečiarom a predsedom parlamentu I. Gašparovičom 3. septembra 1992. Do platnosti vstúpila 1. októbra 1992.

Prijatá Ústava SR bola koncipovaná na národnom a občianskom princípe („My národ slovenský…. spolu s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín…“), ale tento princíp platil iba navonok. Dovnútra je jednoznačne občianskou ústavou, pri rešpektovaní všetkých ľudských a občianskych práv. Zakotvovala SR ako právny demokratický štát, ako republiku s prezidentom na čele, avšak s parlamentom ako najvyšším reprezentantom vôle občanov, z ktorého väčšiny sa vytvára vláda zodpovedná parlamentu (parlamentný systém vlády). Prijatá ústava riešila aj stav právny (plne samostatná republika) a fakticky (súčasť ešte stále existujúcej federácie s ČR) prechodnými ustanoveniami, keď stanovila, ktoré články Ústavy nadobudnú platnosť až po úplnom osamostatnení Slovenska. Ústava spĺňala všetky kritéria modernej ústavy demokratického štátu, niektoré komplikácie, ktoré pri jej aplikácii nastali nesúviseli s nedokonalosťou textu, ale s neochotou dôsledne ju, podľa zmyslu a zámeru zákonodarcu aplikovať. Jej neskoršie zmeny súviseli s voľbou prezidenta a s prístupom SR do EÚ a NATO. Prijatie Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra 1992 bolo medzníkom v národnej histórii Slovákov a nezvratným krokom smerom k osamostatneniu sa Slovenskej republiky.

Prevzaté z: https://www.hrnko.sk/2011/04/22/pozadie-vzniku-ustavy-sr/

https://www.youtube.com/watch?v=8DXLWhLkWEM

https://www.youtube.com/watch?v=WPjNO7Ij50E

Ján Anton Sloboda.


Dátum: 01.09.2015

Vložil: Michaela Pobehova

Titulok: nikto z nas...

NIKTO Z NAS NIEJE OPRAVNENY BYT SUDCOM
IBA STVORITEL,JEZIS A V TEJTO DOBE SYN CLOVEKA IMANUEL!!!

Dátum: 01.09.2015

Vložil: Michaela Pobehova

Titulok: nikto z nas nieje bez vinny...a aj tak hadzeme kamenmi

Blahoslavení tí, ktorí túžia po spravodlivosti; pretože oni spravodlivosti dôjdu.
Ak sa domnievate, že trpíte bezprávie, vtedy pozrite na ľudí, ktorí sú vašimi blížnymi a odčiňte všetko, čo ste im kedy urobili. Tiež vtedy, keď ste sa domnievate, že ste v práve! Žiadny človek nemá právo pripravovať druhému bolesť a utrpenie! Ak budete v tomto smere čistí, potom ani vám žiadny človek neučiní bezprávie, pretože bude zahanbený veľkosťou vášho ducha!


Dátum: 12.08.2015

Vložil: Michaela Pobehova

Titulok: este jedna dobra...

https://www.youtube.com/watch?v=hGUu6hl4DGY

Dátum: 12.08.2015

Vložil: Michaela Pobehova

Titulok: mozno uz menej ako 1/3-jedna tretina...

este su na svete piesne ,ktore stoja za to si vypocut...
https://www.youtube.com/watch?v=oFNGb0dvevg

https://www.youtube.com/watch?v=QsWKBQFUd1A

...
To ,ze som presvedcena o tom ,ze tisicrocna risa coskoro nastane,aj ked ja mozno v nej nebudem,je pre mna taky krasny pocit,lebo viem ,ze vsetko bude pod BOZOU VOLOU a my uz nic neznicime,nepokazime,nezradime...

Dátum: 12.08.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Stále prítomné! 7.-8.8. 2015Okolo Slnka stále prítomné:

https://www.youtube.com/watch?v=C2s6mq1Hto8

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 12.08.2015

Vložil: Michaela Pobehova

Titulok: Ó IMANUEL PRID

PROSIM OSLOBOD NAS OD OTROCTVA DUSE
Ó IMANUEL!!!
https://www.youtube.com/watch?v=oFNGb0dvevg

Dátum: 08.08.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Keď však príde On, Duch pravdy..."5Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? 6Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. 7Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. 8A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde;

9o hriechu, že neveria vo mňa;

10o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte;

11a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

12Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. 13Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. 14On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. 15Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám." Ján 16/5-15

https://www.youtube.com/watch?v=jntyv-NeeLY

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 05.08.2015

Vložil: Michal Lazor

Titulok: Tesne pred ...

Dobrý deň
Spojené štáty sa rozhodli, že budú bombardovať pozície sýrskej armády. Okamžite sa stretli predstavitelia Ruska, Iránu a Sýrie momentálne rokujú na spoločnom postupe. Všetko sa deje tak ako to bolo predpovedané. Vojna okolo Slovenska (Ukrajina) alebo Izraela (Islamský štát, Sýria). Pani Makedónová napísala vo Večných zákonoch, že najprv bude vojna bez Číny (vyzerá to na stret USA proti Rusko, Irán a Sýria), neskôr do toho vstúpi Čína (bude musieť) a nakoniec to skončí nukleárnou vojnou a vtedy príde Syn Človeka v oblakoch. Životnosť tohto sveta (nie planéty) pravdepodobne treba počítať už na mesiace. Všetko speje k jednému bodu.

Dátum: 28.07.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Bude očistená ohňom


"Oheň bude použitý ako očistný prostriedok, spáli Zem a očistí ju."

Pekné je to ukázané vo filme Proroctvo:

Prv únos vyvolených: https://www.youtube.com/watch?v=mb63Ds-XWQE

Potom očista ohňom + vysadenie vyvolených mimo Zem:

https://www.youtube.com/watch?v=iO_W7cMWBMg

"Kto bude počúvať môj hlas a uverí, že som Ten, ktorý má prísť, bude z kozmického priestoru svedkom toho, ako sa Zem očistí ohňom. Potom zostúpi späť na Zem a bude žiť s novým porozumením, v dennom styku so mnou." Citáty boli použité z knihy Večné zákony 2 - Vesmírne spojenie.

Vesmírne spojenie na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pksad9DxujU

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 24.07.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Matrix - záver


Agent Smith:

Proč pane Andersone, proč?! proč?! proč?! to děláte? proč?! proč?! vstáváte?! proč?! dál bojujete?! Věříte, že teď za něco bojujete? za víc než svoje přežití?! Můžete mi říci co to je?! Víte to vůbec?! Je to svoboda?! nebo pravda?! a nebo mír?! nebo snad láska?! iluze pane Andersone, jen šálení smyslů, provizorní konstrukce ubohého lidského intelektu, který se zoufale snaží ospravedlnit svoji existenci, která nemá význam ani účel, všechno je to umělé jako Matrix sám, i když jen lidé mohli vymyslet něco tak fádního jako je láska. Vždyť vy již to teď pane Andersone musíte vědět, nevyhrajete, nemá smysl dál bojovat. Proč pane Andersone?! Proč?!, Proč si nedáte říci?!

Neo:

Já se tak rozhodl

https://www.youtube.com/watch?v=439LEKuJSN4

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 21.07.2015

Vložil: JAN.

Titulok: 13.3.1997


Rok pred tým, keď bol počatý IMANUEL...

https://www.youtube.com/watch?v=7JbbfrS5e1Q

https://www.youtube.com/watch?v=mcbQOIr0pLk

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 20.07.2015

Vložil: Michaela Pobehova

Titulok: O IMANUEL PRID

O BOZE POMOZ NAM,O IMANUEL PRID PROSIM.HNUSNE ODPORME TEMNO JE UPLNE VSADE. PROSIM ZASIAHNI O BOZE.Uz su uplne vsade aby ten kto uveril od psychickych,moralnych,morbidnych utokov zosalel...vzdal sa...DOBRO VZDY ZVITAZI NAD ZLOM!!!KEBY ASPON TA 1 TRETINA SA SPAMATALA A NEPOCUVALA BY TEMNO TAK SME VSETCI OVELA SILNEJSI,STASNEJSI,PLNY NADEJE...O IMANUEL PRID A ODSTRAN ODPORNE TEMNO a mne nech sa stane podla VOLE TVOJEJ.NIK NEPOCUVA SLOVA JEZISOVE AJ KED VRAVI ZE ANO,NICH NEPOCUVA A NECINI PODLA DUCHA PRAVDY,IMANUELA,DUCHA SVATEHO AJ KED VRAVI ZE JE BEZ VINY,NIKDY NEPORUSIL PRIKAZANIE ZIADNE.NIK NEMOZE SUDIT,NIK NIE JE BEZ VINY ANI JA.BOZE ZASIAHNI PROSIM A ROZSUD TU LUDSKU PYCHU,EGOIZMUS,NEVRAZIVOST,MAJETKARSTVO,BEZOHLADNOST,VYVYSOVANIE SA NAD DRUHYCH ...UZ NIE JE CISTEJ OBLASTI V LUDSKOM ZIVOTE.O IMANUEL PRID...!!!

Dátum: 16.07.2015

Vložil: JAN.

Titulok: K narodeniu p. Makedonovej

Zajtra bude tomu 65 rokov od narodenia p. Makedonovej. Krátka úvaha k tomuto výročiu:

Ľudom vždy chýbalo pravé a skutočné presvedčenie, preto sa už neraz ukázalo u nejedného, že ako to naozaj myslel, či ozaj vážne, alebo len povrchne, teda len na úrovni viery, bez silného a nezlomného presvedčenia. Preto jasným príkladom o tom je aj to, že ako nejeden odpadol od Večných zákonov, od jej pisateľky, prestal im veriť, lebo príčina bola vždy jedná a ta istá, nemal v sebe presvedčenie, len vieru, vieru, ktorá ak nesplnila jeho očakávania, samozrejme v zmysle toho jeho, tak ihneď odpadla, stala sa neverou, doprevádzaná nepriateľstvom, ohováraním..., teda všetko už potom nieslo znak víťazstva temna v jeho prípade.

Áno, nejeden odpadol, prestal veriť, dokonca nastúpil na cestu ohovárania, lebo zrazu zistil, že ak on pri niečom nebol, pri zrode Imanuela, tak sa to ani nestalo podľa neho, veď on pri tom nebol, nechytil si, nevidel, neovoňal, teda začal tvrdiť, že si to ona vymyslela sama, preto tak dopadla, ako dopadla. Nie žeby sa radoval, pokiaľ naozaj bol presvedčený o poslaní p. Makedonovej, ale on urobil rýchly záver, v podobe odmietnutia a nastúpenia cesty tmy a pádu. Ale aj v tom bolo to veľké triedenie...Každý sa musel ukázať v tom pravom svetle, bez pretvárky, bez falše. Preto razom toľko nevercov a odpadlíkov, lebo oni skutočne nikdy neverili, len čakali, že či sa niečo stane, zadné dvierka, a keď sa nestalo, tak ihneď sa ukázali v tom pravom svetle, bez masky a falše, nakoľko ta rýchlo odpadla, a ostala len tvár, ktorá sa nedala schovať.

Ľudia vždy málo dbali, v drvivej väčšine, na to, aby sa snažili, skrze ducha, nie rozumom, pochopiť to, že kto im o niečom hovoril, čo sa týkalo mimozemských vecí, ktoré mali súvis s tými pozemskými. A tak to bolo aj v prípade narodenia Imanuela, v novembri 1998. Málo sa dbalo na slová o tom narodení, preto málo sa aj chápalo. A keď sa narodenie uskutočnilo, tak nik si to nevšimol, lebo bolo tak rýchle, ako samotný únos, že ani samo temno to nezbadalo. Preto potom to besniace prenasledovanie matky, lebo zlosť a nenávisť bola z ich strany ešte väčšia, že nedokázali zabrániť tomu pôrodu, a následne aj únosu.

Imanuel sa narodil tak, ako neraz o tom hovorila p. Makedonová. Teda jeho pozemský obal je uspôsobený už na novú dobu, pre Zem po Veľkej očiste, keď Zem bude krúžiť v oveľa vyšších výškach, samozrejme, že vždy pôjde ešte o hrubohmotnosť, bez obalu, ktorý ju urobí oveľa ľahšou. ,,Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem.“ Citát z proroctva od Izaiáša.

A kde je On teda teraz, rád by sa niekto opýtal....keď v Zjavení Jána sa píše: ,,Bude vzatý k Bohu a jeho trónu.“ Preto rád odpoviem protiotázkou: Kto vie, že kam siahal Boží trón v období narodenia Imanuela, teda v novembri 1998, nech odpovie...

https://www.youtube.com/watch?v=YA6QvPHjB9A

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 17.07.2015

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:K narodeniu p. Makedonovej


Dňa 17. júla 1950 je deň narodenia pani Natálie de Lemeny - Makedonovej. Teda teraz uplynulo 65 rokov od jej narodenia. Napísala Nové evanjelium - knihy Večné zákony 1,2,3., ktorých skutočným autorom je Imanuel, ako sama o tom napísala.
13. marca 1998 počala a 28. novembra 1998 porodila budúceho Kráľa tisícročnej ríše Imanuela.
Teda 17. júl je deň jej narodenín. Ako napísala v knihe Večné zákony 2 v deň jej narodenín 17. júla 1997 prekonala vplyv Lucifera a napísala o narodení Imanuela na Zemi. Večné zákony 2, str. 277, posledná veta:,,... Bolo to v astrologickom znamení Raka, kedy vládne planéta Mesiac a nie náhodou to bolo v lete na moje narodeniny."
A nie bez zaujímavosti je aj to, že v deň jej narodenín - 17. júla 1992 bola Národnou Radou Slovenskej republiky vyhlásená Zvrchovanosť Slovenskej republiky.
V roku 1998 mala niekoľko verejných stretnutí s ľuďmi a verejných vystúpení v televízii, rozhlase a bolo publikovaných niekoľko článkov a rozhovorov v tlači. Tam informovala verejnosť o 3. fatimskom proroctve a zvestovala, že sa jej v novembri 1998 narodí Boží Syn, Duch Svätý, Imanuel, Syn Človeka - budúci Kráľ tisícročnej ríše.
Pani Natália otvorila a naplnila tieto proroctvá:
Izaiášovo: ,,Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel..."
Zjavenie Jána: ,,Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť..."
3. fatimské proroctvo: ,,Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý, a Apokalypsou oznamovaný Kráť celosvetovej Tisícročnej ríše...".

Úryvok z knihy ,,Potúček Jozef: Nezverejnené rozhovory s Natáliou de Lemeny - Makedonovou.", str. 67:
,, ... Čiže keby sa vo mne neodohrávali aj tie procesy na tej duchovnej úrovni, tak by som nemohla to dieťa mať riadne, svoje, u ktorého bude potom aj po pôrode možno zistiť, že má moju genetickú stavbu, ako matky, teda podľa tej DNK, takže ... A potom ho budem aj riadne kojiť to dieťa."

Ešte jeden úryvok z knihy Večné zákony 2, otázka č. 188, str. 169:
Otázka: V Zjavení Jána sa píše, že dieťa, budúci vládca sveta, teda Imanuel, bude po narodení uchvátené k Bohu a jeho trónu. Vysvetlite, ako bude uchvátené k Bohu a prečo. Je to vôbec podľa večných zákonov možné?

Odpoveď: Všetko bude prebiehať v rámci večných zákonov. Dieťa dopraví do božskej ríše praduchovné kozmické teleso. Podľa proroctiev sa má stať kráľom tisícročnej ríše Mesiáš, preto sa tisícročná ríša nazýva Mesiášovo kráľovstvo. Slovo Mesiáš znamená Bohom pomazaný za kráľa, teda požehnaný Bohom S týmto zámerom, ale aj kvôli bezpečnosti, bude novonarodený Imanuel vyzdvihnutý až k Božiemu trónu, do božskej ríše.
Aby to vyzdvihnutie bolo podľa zákona rovnorodosti a tiaže možné, musí byť jeho matkou vyššia bytosť vtelená na Zemi. Tak získa Imanuel dobre duchovne prežiarené pozemské telo, ktoré bude schopné zniesť tam hore silné božské vyžarovanie. To je ďalší z dôvodov, prečo nemôže byť Imanuelovou matkou iná žena, ľudský duch."

Dátum: 17.07.2015

Vložil: Michaela Pobehova

Titulok: Re:K narodeniu p. Makedonovej

VDAKA BOHU ZA P.MAKEDONOVU JEJ KNIHU AJ ZA UZ TAKMER PRED 17 ROKMI NARODENEHO IMANUELA,VDAKA ZA JEHO POMOC PRE LUDSTVO!!!

Dátum: 11.07.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Margot Ruis - BYTOSTI PŘÍRODY A LÉČENÍ ZEMĚ (Brno, 12. 4. 2015)Margot Ruis patří k těm nemnohým lidem, kteří mohou vidět přírodní bytosti a hovořit s nimi. Obrací se k nim s láskou a pochopením a díky tomu může pronikat do jemného světa, který prozařuje stromy, louku, potok, les, zahradu i hory.

https://www.youtube.com/watch?v=t0xh4qV3z9E

Ján Anton Sloboda.

Dátum: 08.07.2015

Vložil: JAN.

Titulok: Elán - A predsa sa točíOpäť niečo, čo sa Elánistom veľmi vydarilo...

youtube.com/watch?v=XPSK8UdbqTo

Vravia áno myslia nie
A netrápi ich svedomie
Verní sú svojmu omylu
Že oni sú stred vesmíru
Len kopa fráz a podrazy
A náboženstvo peňazí

Právo pre nich neplatí
Byť šťastný je byť bohatý
A tých čo sa ich nebáli
Dali v mene Božom upáliť
No starý prorok hovorí
Ak veríš v ohni nezhoríš

A predsa sa točí
Pravdu nič neumlčí
Raz vyhrá

A predsa sa točí
Aj v našom tisícročí
Raz vyhrá
Vždy vyhrá

Vraj zákony sú pre iných
Veď oni sú vždy bez viny
Myslia si že im patrí svet

A nad ich zlaté teľa niet
Oni sú pánom osudu
No zajtra už možno nebudú

A predsa sa točí
Pravdu nič neumlčí
Raz vyhrá

A predsa sa točí
Aj v našom tisícročí
Raz vyhrá

A predsa sa točí
Pravdu nič neumlčí
Raz vyhrá

A predsa sa točí
Aj v našom tisícročí
Raz vyhrá
Vždy vyhrá

Len moc pravdu má
Vravia už dávno tí čo vládnu, klamú, kradnú
a je im málo
Galileo vzdoroval
No bol tak sám, za pravdou stáť na ňu
prisahať by ho život stálo
Preto odvolal

A predsa sa točí
Pravdu nič neumlčí
Raz vyhrá

A predsa sa točí
Aj v našom tisícročí
Raz vyhrá

A predsa sa točí
Pravdu nič neumlčí
Raz vyhrá

A predsa sa točí
Aj v našom tisícročí
Vždy vyhrá

A predsa sa točí


Ján Anton Sloboda.

Dátum: 06.07.2015

Vložil: JAN.

Titulok: 600 rokov od upálenia Jána Husa


Nebál sa položiť svoj pozemský život za Pravdu a za to, čo hlásal!

https://www.youtube.com/watch?v=pc0QK_5nhtk


Ján Anton Sloboda.

<< 34 | 35 | 36 | 37 | 38 >>