Zaujímavý nebeský úkaz - 23.9.2017

06.08.2017 08:55

 

K tejto zaujímavej konštalácii dôjde 23.9.2017, poslednýkrát sa také niečo, podľa dostupných zdrojov, odohralo pred 4000 rokmi...Túto konštaláciu vytvoria tieto nebeské telesá: Slnko, Mesiac, Jupiter, Venuša, Merkúr a Mars...Dokonca v tento deň opustí Jupiter znamenie Panny po 9 mesiacoch...Znamenia času k nám prehovárajú stále viac a viac...Preto "BDEJME", SYN ČLOVEKA PRICHÁDZA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evanjelium podľa Matúša

 

24. kapitola

 

 

Ježiš predpovedá skazu Jeruzalema

1Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu. 2Riekol im: Či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3Keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k Nemu učeníci a riekli: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie Tvojho príchodu a skončenia tohto sveta.

 

Znamenia konca

4Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol! 5Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, - a mnohých zvedú. 6Počujete o vojnách a zvesti o bojoch; hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. 7Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad [a mor] a miestami zemetrasenia. 8A všetko toto je počiatok bolestí. 9Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. 10A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. 13Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. 14Nové evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec. 15Preto, keď na mieste svätom uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej! - 16vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú vo vrchov; 17kto bude na dome, nech neschádza do domu, aby si niečo vzal; 18kto bude na poli, nech sa nevracia, aby si vzal plášť. 19Beda tehotným ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni. 20Modlite sa teda, aby ste nemuseli utekať v zime ani vo sviatočný deň. 21Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. 22A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil; ale pre vyvolených budú tie dni skrátené. 23Ak by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus; alebo: Tam je! - neverte! 24Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených. 25Ajhľa, predpovedal som vám to. 26Preto, ak by vám povedali: Ajhľa, je na púšti, nevychádzajte! Ajhľa, je v komorách - neverte. 27Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka. 28Lebo kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy.

 

Príchod Syna človeka

29Hneď po súžení oných dní zatmie sa Slnko, Mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. 30A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. 32Od figovníka sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. 33Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane.35Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 36No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec. 37Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; 38ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; 41dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. 42Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. 44Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!

 

Opatrný a zlý sluha

45Kto je teda verným a rozumným sluhom, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? 46Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť! 47Veru vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 48Ale ak by si ten zlý sluha pomyslel: Môj pán ešte nepríde, 49a začal by biť spolusluhov, jedol by a pil s opilcami, 50príde pán toho sluhu v deň, keď sa ani nenazdá, a v hodinu, o ktorej nevie, 51rozpoltí ho a s pokrytcami určí mu podiel; tam bude plač a škrípanie zubov.