17 rokov

28.11.2015 09:19

 

5Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. Izaiáš - 9. kapitola.

17pozemských rokov ubehlo odvtedy, keď Syn Boha IMANUEL sa narodil, ako budúci kráľ Tisícročnej ríše, ako Boží bojovník, ktorý spúta pred počiatkom Tisícročnej ríše padlého archanjela. Po narodený bol hneď unesený, aby temno nemalo naňho dosah. Presne ako predpovedala jeho samotná matka, ktorá plnila svoje poslanie tu na Zemi, na Slovensku, ktorá predpovedala a upozornila, že IMANUEL môže byť unesený aj hneď po pôrode, pokiaľ ochrana od ľudí bude nedostatočná. A stalo sa, ochrana bola takmer nulová, lebo ak by to tak nebolo, tak IMANUEL by tu ostal aspoň nejaký čas. Ale stalo, Syna nik po narodení nevidel, len časom sa dostalo tej cti niekoľkým, že ho smeli vidieť, že smeli sa dostaviť tam, kde temno už nemalo dosah, aby matka IMANUELA  splnila to, čo sľúbila, ukázala svojho Syna každému, kto bol k tomu povolaný, kto to mal potom zvestovať, nie nechať si to len pre seba, /ja som tak učinil v roku 2010 na Troch kráľov – teda 6. januára, v roku 2010, a činím to opäť a rád, veď som to sľúbil/, to živé prežitie, keď pozemské telo spalo. Stále verím a dúfam, že sa prebudia aj tí ostatní, a nebolo ich málo,  že povedia to aj ostatným, že neostanem v tom sám ako ten vojak v poli.

,,Bol som v miestnosti, ktorá bola celá biela. Nebol som tam sám, ale boli tam aj iní ľudia, ktorý na niečo a niekoho čakali. V tom prišla pani Makedonová a v rukách mala dieťa, ktoré žiarilo. Všetci sme vedeli, že je to IMANUEL, a tak ako pani Makedonová raz povedala pri jednom vystúpení , tak každému to dieťa osobné ukázala…Ešte dnes mám tento sen pred očami, jasné ho vidím, vidím tu radosť a šťastie na tvárach ľudí, ktorí smú vidieť to Božie dieťa v rukách matky.“ Bohu vďaka zato, že som smel to Božie dieťa vidieť, že môžem to aj vám ostatným ešte povedať.

Volajme preto Bohu na chválu a slávu v tento významný deň, v deň pozemského zrodu IMANUELA, že jeho Syn prichádza, ako Kráľ Tisícročnej ríše, ako Boží bojovník, ktorý spúta a úplne obmedzí moc padlému archanjelovi, aby ľudstvo mohlo v pokoji dokončiť svoj vývoj, bez temna, aby mohol byť aj tu vybudovaný pozemský raj  na tejto planéte zvanej ZEM!

,,1Potom v ten deň povieš: Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

2Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.

3S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.

4V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.

5Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

6JASAJ A PLESAJ, OBYVATEĽKA SIONA, LEBO JE VEĽKÝ UPROSTRED TEBA SVÄTÝ IZRAELA!" Izaiáš – 12. kapitola.

Ján Anton Sloboda.