ABDRUSHIN

 

 

Varovanie.

 

Keby ste vedeli, ako dlho vás môže žiaľ ťažiť za činy, ktorých ste sa dopustili neciteľnosťou alebo dokonca súdiacou domýšľavosťou, boli by ste snáď opatrnejší. Kiež by ste mohli vidieť, ako horko toho ľutujú tí, ktorí odsúdili osobu Svetlu milú a stojacu v službe PÁNOVI bez toho, aby poznali jej vnútro. Keby ste boli v planúcej pohotovosti a plní nezištnej lásky, mohli by ste poznať núdzu tých ľutujúcich, ktorí nevidia žiadnu možnosť, ako napraviť, čo zavinili. Ktorí naopak musia vidieť, ako ich nesprávne stanovisko prináša stále ešte chladné ovocie odsudzovania a necitlivosti. Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia!všetko vedieť nebudete nikdy! Zakaždým, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, lebo ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.

 

Chráňte sa! Čo vás očakáva, musí byť hrozné. Keď napadnete služobníka PÁNA, tak napadnete JEHO! Ujasnili ste si to? A kto stojí v službe PÁNA, kto je skutočne poslušný len Jeho vôli, toho vy nemôžete poznať. Sú to často práve tí vnútorní, tichí, nestojaci v popredí, ale v najvyššej miere vnútorne oddaní PÁNOVI. Oni sú pripravení ku každej obeti, učia sa pokore, čo ich učiní schopnými, aby splnili svoju službu. Musia odstúpiť bokom tí, ktorí svoje miesto spĺňajú ešte len zdanlivo, ale vôľu Pánovu už vôbec neplnia. On bude najschopnejší povznášať a používať ich darov, nedbajúc ich doterajšieho postavenia medzi vami. Zdržte sa každého úsudku! Neprislúcha vám to. A kde ste vy práve odsúdili, snažte sa to ešte teraz napraviť, tu na zemi! Je to omnoho ľahšie tu, než na onom svete. Môžete si mnohé ušetriť! Jednajte podľa toho!

 

Slávnosť Žiariacej Hviezdy.

(29. decembra 1931.)

 

 

Svätá túžba zaplápolala vo vesmíre! Dostáva podobu žiariacej zore! Radujte sa, duchovia, ktorým dobrotivosť Boha dovolila dospieť k veľkej očiste! Budujte kráľovstvo Božie, ktoré má teraz obsiahnuť celé stvorenie. Jasajte, lebo ten deň nadišiel! Deň, v ktorom sväté Slovo vzplanie pre všetkých, ktorí teraz obstoja v čistote pred trónom súdu.

 

Pre všetkých ostatných je to záhuba vo tme a v pazúroch všetkého zla, ktoré sa musí teraz samo roztrhať na kusy podľa nemennej vôle Boha, ktorý je Pánom neba a svetov.

 

Radujte sa vy, ktorí už nemusíte zostávať v temnote, ale smiete uzrieť Svetlo. Prišla k vám spása, aby vás zachránila! Ďakovná modlitba stúpa ku cti Božej! Lebo On je to, kto vás svojou silou oslobodzuje, kto vám dovoľuje prebudiť sa k novému životu, ktorý znamená pre vás radosť, šťastie.

 

S týmto prebudením rozkvitajú súčasne dary, ktoré som mohol dať povolaným. Ale rozkvitajú len u tých, ktorí sa ochotne podvolili duchovnej príprave, lebo len keď sa povolaný duševne upne na svoj vysoký cieľ, len to môže v tejto dobe spôsobiť, že semeno zakorení, čo je nutné k hrubohmotnému pôsobeniu. Kto bol povrchný, kto sa príliš stratil v duševne pohodlnom vyčkávaní a vždy chcel vidieť len z vonkajška prichádzajúce dianie ako okamžik začiatku, ktorý je pre neho vhodný, ten nedáva príležitosť k zakoreneniu a semeno muselo v tejto nečinnosti v ňom zlenivieť.

 

Tak sa to prejavuje teraz všetko viditeľne v tomto hrubohmotnom svete. Tým sa napĺňa na vás, čo ste v sebe skutočne niesli. Tak sa teraz samočinne oddeľuje pravé od nepravého! Leniví rýchlo odpadnú, zatiaľ čo druhí, uvedomujúc si svojich darov, náhlia sa vpred v radostiplnej sile, lebo teraz pozemsky nastupuje deň svätého Svetla!

 

Zničené bude doterajšie špatné dielo, ktoré si pozemský človek vytvoril a namáhavo vybudoval rozumom. A jeho trosky pochovajú pod sebou staviteľa v rýchlom vyrovnaní spätného Bohom chceného pôsobenia!

 

Slovo, ktoré vám dávam, je živé! Speje rýchlo odtiaľto do všetkých svetov; akonáhle ho vyslovím, získava formu, láme každý odpor, pretvára a nové prebúdza, buduje ríšu Boha v celom stvorení!

 

Jedno splnenie svätej vôle Božej stíha druhé. Svätá sila Svetla obopína celé stvorenie. Čerpajte z toho silu vy, ktorí chcete ísť so mnou. Kruh sa uzavrel! Bude použité takých činov, ktoré na ceste zdolajú a odstránia posledné hrubohmotné odbočky, ktorých zneužívala vláda temna, a vyplieni všetko, čo neusiluje ku Svetlu.

 

Budete to smieť ešte raz poznať, až sa neskoršie ohliadnete späť, až budete chcieť – vzdialení od tejto zeme – vstúpiť do raja. Potom budete zdesení pred veľkosťou Boha ešte raz vedome prežívať všetko, čoho sa vám dostávalo v týchto dňoch súdu a čo smiete už dnes držať v rukách vďaka milosti Božej, bez toho, že si to uvedomujete.

 

Staňte sa slobodnými, lebo Bohu je milá len služba ľudí, ktorí sú vnútorne slobodní! Z vlastného presvedčenia prinášajte v budúcnosti svoje chválospevy, prejavujte svojim spôsobom žitia vďaku za všetku milosť! V každom okamžiku vám bola dávaná príležitosť dokázať, ako pevne je vo vás zakorenené uctievanie Boha.

 

Byť slobodným však zaväzuje. Vo vernom plnení povinností spočíva hrdosť slobodného človeka, jeho vysoká cena, sloboda sama. Tím uctievate Boha, ktorý vám dáva všetko. Buďte si preto vždy vedomí veľkého diela, ktoré leží pred vami: Výstavba kráľovstva Božieho tu na zemi! Zrelosť vášho ducha musí už pôsobiť v hmotnosti! Dnes dostávate k tomu silu! Lebo ja vám otváram svojim Slovom cestu ku svetlej ríši Božej! Nasledujte prikázanie, ktoré spočíva v slovách, tím splníte tiež vôľu Boha, jeho zákon.

 

Nemyslite si, že ste niečo získali, keď prichádzate k tejto slávnosti a zúčastňujete sa dejov, bez toho aby sa zachvievala pri tom vaša duša. Odídete prázdni, keď vás vaša túžba nenúti plniť najvyššiu vôľu Božiu. Keď však očakávate pokorne vo vrúcnej prosbe svojho ducha milosť Boha, potom vezmete so sebou na cestu z onej sily, ktorú Boh vnoril do mňa pre blaho sveta.

 

Vediem vás do jeho svetlých ríš svojim Slovom, akonáhle ho chcete nasledovať a v presvedčení o jeho Pravde podľa neho žijete! V tomto presvedčení silnie zachvievanie vašich duchov, ktoré vás mocne nesie nahor, v priťahovaní Svetlom.

 

Otvorte svoje duše! Dovoľte dnes lúčom vniknúť do vás, aby ste budovali všetko, čo sa ešte správne zachvieva v Božských zákonoch tohto stvorenia! Využite tohto dňa, predovšetkým tejto slávnosti k tomu, aby všetko, k čomu potrebujete sily, bolo ku spáse vašej i ľudstva.

 

Vznešene a mocne sa už zachvieva Svetlo nad vami a okolo vás. Čerpajte z neho, ako len môžu čerpať smädné duše, nenechajte ani okamžik nevyužitý, lebo všetci, ktorí sú uzavretí či už z lenivosti alebo len pozemskými myšlienkami, musia odísť prázdni, nehľadiac na bohatstvo, ktoré ich obklopuje.

 

Záleží jedine na vás, kedy budete môcť sláviť opravdivé vzkriesenie. Záleží však tiež na vás, či sa budete musieť zrútiť, aby ste už nikdy nemohli vstať a museli v tisícnásobných mukách mnohoročného rozkladu stratiť namáhavo získanú duchovnú osobnosť. Zoberte svoje sily, zamerajte celé svoje chcenie na jediný cieľ, hore ku Svetlu, lebo teraz začína pre ľudstvo posledný vážny boj. So železnou silou bude rozbitá každá ľudská domýšľavosť, aby mohla vyniknúť pokora, ktorá jedine vedie k milosti Božej.

 

A bez tejto milosti nemôžete obstáť. Ani jeden medzi vami je nie tak spravodlivý, aby milosť nepotreboval. Proste preto v modlitbe a pripravte sa ku vzkrieseniu svojho ducha, aby ste mohli pôsobiť a prinášať požehnanie v hodine zmätku.

 

Sviatok Žiariacej Hviezdy bude v budúcnosti radostne vítaný, pretože bude vďakou za hodinu oslobodenia od tlaku zla, na ktoré bude spomínané v pokornom pohľade k Bohu, lebo oslobodenie bude spôsobené silou všemohúceho Boha, ktorý vám tak viditeľne pomôže.

 

Sila Žiariacej Hviezdy bude pôsobiť neomylne. Nebude pri tom platiť, že si človek o sebe myslí, že stojí správne vo vôli Boha a plní verne zákony vo stvorení, akonáhle to skutočne rovnakým spôsobom nebude videné zo Svetla. V tejto veci viera človeka sama o sebe mu nedáva žiadnu záruku, že je tiež správne to, čo vymyslel ako neporušiteľné alebo čo prijal ako nesporné učenie.

 

Lúč Hviezdy sa nepýta po dobrej viere ľudí ako takej, ani po náukách, ktoré prijali, ale pôsobí neposunuteľne v zákone Pána! A čo pred ním nemôže plne obstáť v jeho Svetle, to vyhladí, pohltí a spáli všemocnou silou, ktorú do neho vložil Boh. V tom konečne teraz celé ľudstvo pozná, kde je Pravda, lebo všetko ostatné sa zrúti samo v sebe.

 

Radujte sa preto vy, ktorí ste do seba prijali moje Posolstvo, lebo vám zasľúbilo víťazstvo a prinesie mier.

 

Pripravte sa teraz, ľudia, aby ste pomáhali, aby ste na novej zemi budovali tiež nové kráľovstvo! Kráľovstvo Božie tisíca rokov, v ktorom zlo a temno nenájdu už žiadny priestor!

 

Nasledujte ma ako v myslení tak v slovách a činoch! Až ku svätému víťazstvu Svetla tiež na zemi.

 

Váš život, vaše jednanie buď Bohu ku cti, buď vďakou naplnený chválospev, ktorý bude jasavo stúpať ku stupňom trónu.

 

 

27. júla 1930.

 

Prebuďte sa! Hodina súdu je tu! Už to začalo! Hrôza sa rozprestiera nad veľkou rozlohou zeme, kam dopadla prvá rana mečom. Tam, kde pred niekoľkými dňami bol ešte kvitnúci a radostný život, sú teraz len dymiace trosky, nárek a plač alebo tiesnivé mlčanie! A ku všetkému stačilo len niekoľko sekúnd!

 

Jediný pohyb zeme! A dediny a časti miest zmizli. Tisíce mŕtvych, tisíce ťažko ranených leží na smrteľnom lôžku! Vy ste vedeli, čakali, kde to začne. Vy ste trpeli, keď sa vám ľudia posmievali a domnievali sa, že to také nebude a keď s urážajúcim úsmevom sa stále vypytovali, kedy že to bude? Keď ale cíti teraz niekto z vás pýchu alebo uspokojenie, ten je nie stúpencom Posolstva svätého Grálu! Ten nech odíde a podíva sa na tie miesta skazy, pozrie len jednému s postihnutých do jeho tváre plnej zúfalstva a bolesti a iste ho hneď prejde ten triumfujúci pocit; musí ustúpiť pred najhlbšou bolesťou, pred tou hrôzou a zdesením, ale tiež strachom pri pomyslení, že rovnaká sila a moc, ktorá tam vyvolala tú šialenú hrôzu, čoskoro i nad ním môže pôsobiť!

 

Každý z vás bude trasúci sa kľačať na kolenách a prosiť Stvoriteľa o zľutovanie, nevediac, či aj jeho hodina sa už neblíži, a cítiac pri tom že darovanú jemu dobu k príprave nevyužil tak opravdivo, ako by bol mal a mohol! Naraz si jasne uvedomí, čo všetko svojou ľahostajnosťou a pohodlnosťou premeškal, predovšetkým ale pri vedomom očakávaní tohto súdu, čo mu teraz naháňa strach a bázeň.

 

Tak často ste pri tom zabúdali na prítomnosť, v ktorej každá minúta pre vás je drahocenná! Len na budúcnosť myslíte! Ja som vás učil zužitkovať prítomnosť!

Vo svojich nevedomých túžbach mysleli ste stále na ľudí v nížinách a nie na seba a svojich blížnych! Tak ako vždy staval sa každý mimo toto dianie, tak ako bol zvyknutý pri všetkých radách a napomínaniach. Nikdy tieto vážne napomenutia nevzťahoval na seba.

 

Napadne vás už niekedy, že v celkom v blízkej dobe ona súdiaca moc vo svojej hrôze dopadne i na vaše hlavy a zasiahne vás práve na tých najslabších miestach, ktoré v sebe prechovávate?

 

Kto ale pri nešťastí svojich blížnych pociťuje zadosťučinenie pre zlosť, ktorú pred ním skrz ich posmech mal, ten tým na seba okamžite priťahuje spätné pôsobenie. Ten každý nech sa pred tým varuje!

 

Je to Boží súd, čo teraz cez celú zem a skrz všetky hmotnosti buráca! A dotkne sa to celého ľudstva! Ani jediný nebude ušetrený!

 

Stúpenec svätého Grálu má s najhlbšou vážnosťou stáť pred týmto dianím, nie ale s vnútorným triumfom! I on musí pri tom precítiť svoju očistu, ktorú tak nutne potrebuje, práve tak, ako i ostatní, ktorých toto veľké dianie už postihlo.

 

Neverte, že všetci, ktorí pod troskami zahynuli, boli zlí. Hociktorý bol práve taký dobrý ako tí, ktorí smú žiť tu hore! Nemôžu vopred byť všetci vybratí, lebo často neposlúchli varovania z duchovna alebo ich brali len povrchne.

 

Bdejte a modlite sa! Aby ste vy v súde mohli obstáť! Každý stojí sám za seba! Len podľa jeho vlastnej podstaty sa mu môže pomôcť, nie inak. Až je nie táto pripravená ku Svetlu, zasiahne i jeho skaza a bieda! Aj keby žil tu na Hore, ktorá stojí v ochrane Božej! On sám na tom podiel nemá; lebo jemu sa súd nevyhne! Súd pracuje spravodlivo a neúprosne!

 

Skúmajte sa prísne! Všeličo je treba pozmeniť! Nech je vám táto prvá rana mečom vážnou výstrahou! Teraz bude nasledovať rana za ranou! Nie je nič, čo by vás mohlo ochrániť, mimo vašej pravej vernosti ku Svetlu! Čistota vašich myšlienok nech vám je k tomu cestou!