Dátum: 03.02.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Abdrushin - Varovanie a povzbudenie ľuďom dobrého chcenia


Srdečne vás zdravím, dámy a páni.

Dnes ráno ma doslova čosi tlačilo k tomu, aby som sa prostredníctvom Slova Abdrushinovho vyjadril k prítomnosti vôkol nás.
Zrejme je to potrebné, a to nielen pre mňa samotného, ale aj pre všetkých tých, ktorí to dnes tiež nemajú „na ružiach ustlané“. Kto z nás ale má…?
Ja osobne keď sledujem súčasné dianie vo svete a mnoho „vidiacich“ ľudí, ktorí zvestujú to či ono, hoci aj správne a v dobrom chcení, prakticky všade v tých predpovediach chýba jedna základná podmienka pre naše duchovné prežitie a dôležitá informácia, ktorú pozemskému ľudstvu vo svojom Posolstve zanechal nielen Syn Boží - JEŽIŠ, ale aj Syn Človeka – IMANUEL:
ZNAMENIE SYNA ČLOVEKA a PRÍCHOD SYNA ČLOVEKA V OBLAKOCH!
Tesne pred vrcholom Prvej veľkej Očisty!

Bolo by dobré si uvedomiť aj to, že sa pohybujeme v čase Posledného súdu a v tejto dobe sa nechať odviesť do slepej uličky, môže niekoho stáť nielen pozemský život. Čas na naprávanie a rozuzlenie všetkých našich predchádzajúcich previnení sa totiž veľmi rýchlo kráti…

Samozrejme, nasledujúce úryvky, ktoré zaznejú v našich dušiach, sú iba časťou toho, čo si každý už podľa svojho vlastného uváženia môže samostatne doplniť zo SLOVA PRAVDY, aby úspešne prešiel mlynskými kameňmi prebiehajúcej Očisty.

Veľa síl na Ceste k Svetlu želá
Jozef Potúček, 3.2.2018


*******

Temno sa však sťahuje stále viac. Preto sa blíži čas, keď táto Zem bude musieť byť na nejakú dobu ponechaná vláde temna bez priamej pomoci zo Svetla, pretože si to ľudstvo vynútilo svojím chcením. Následky chcenia väčšiny ľudí museli privodiť tento koniec. Je to doba, ktorú smel kedysi vidieť Ján, kedy Boh zahaľuje svoju tvár.
Všade vôkol je noc. Avšak v najväčšej núdzi, keď všetkému i tomu, čo je lepšie, hrozí utonutie, začínajú svitať ranné zore! Svitanie však prinesie vopred bôle veľkej očisty. Táto očista je nevyhnutná prv, ako bude môcť začať záchrana všetkých vážne hľadajúcich.
***
Není-li jasného vědění o bytostném působení, není ani duchovního poznání! A bez jasného vědění o duchovnu a jeho působení nemůže vzniknouti ani poznání Boha!
***
Nemyslete si, že je tak snadné obstát v ústraní před věcnou spravedlností Boží! Pojmu nesmírné vážnosti tohoto slova jste ještě velice vzdáleni. KOMU JE MNOHO DÁNO, OD TOHO BUDE MNOHO POŽADOVÁNO! Vypalte si tento výrok hluboko do svých srdcí!
Volám k vám proto varovně ještě jednou: Prožívejte v utrpení bližního! Úplně se pak změníte. Prožívejte s těmi, kteří jsou vám úplně cizí! Nedopusťte, aby to dopadlo na ty, kteří jsou vám blízcí! Nebo na vás samé.
Jestliže to nepochopíte, pak je to vaše chyba, protože prožívání se nedá obejít. Bez skutečného prožívání není duchovního dozrávání!
Nuťte se proto vší silou k prožívání! Vmýšlejte se do cizího neštěstí, do cizí bolesti a probuďte tím v sobě milosrdenství. Pak se ve vás probudí RADOSTNÁ POHOTOVOST POMÁHAT tam, kde si to člověk ještě zaslouží. A jsou jich tisíce, MILIONY, kteří si to DNES ještě ZASLOUŽí!
***
Dobré chtění lidstva není nic platné, není-li toto chtění proměněno v čin – v čin lidmi samotnými, dříve nežli předstoupí před Boha s novými prosbami!
***
Úder k osvobození pravého ženství může nyní přijíti jen shůry! Lidstvo samo již tak učinit nemůže, protože se příliš zapletlo a zotročilo.
Zde nepomohou již zákony nebo nové formy. Záchrana jest pouze a jedině v pochopení všech prazákonů stvoření. Musíte konečně přijmouti Pravdu takovou, jaká skutečně jest – ne jak jste si ji vymyslili, když jste byli tak přístupnými našeptávání Lucifera.
***
Já však k vám dnes volám:
Nikdo pak nebude moci ke mně, jedině skrze Slovo! Jen svaté Slovo otevírá lidem bránu ke mně. Na zemi i v duchu.
Kdo chce ke mně přijít, ten musí již nést Slovo Poselství v sobě pevně a věrně! To si dnes vezměte s sebou!
***
Volám vás k bdělosti! Jednejte nyní! Myšlenky jsou vaší velikou mocí, jíž musíte všechno vyvolat! Moc, kterou tím budete vykonávat, je na zemi nedosažitelná, nepřekonatelná nepřáteli, poněvadž s tím je úzce spojena celá útočná síla duchovních bojovníků, kteří slouží Světlu! Tato síla se rozvine až do nejtěžších hrubohmotných říší!
Zostřete proto své myšlenky proti všem nepřátelům, proti všemu zlu, proti všemu temnu, zostřete je k věrné stráži a k silnému boji!
Neprovozujte s tím žádné nedbalé dětské hříčky! Jste nyní meči, jste nyní kopími, neboť svatá síla Božského Světla, jež vás k tomu určila, vede ke konečnému vítězství ve ztrnulé hrubohmotnosti tohoto světa!
Proto nechť nyní působí zákon, že meče myšlenek, které v budoucnosti nevytasíte v obraně proti nepříteli, a kopí vašeho chtění, které nechcete vrhnout do temnot k jejich zničení, budou silou Světla namířeny na vás samotné, aby ničivě zasáhla toho, kdo je příliš líný a příliš zbabělý vést je Bohem chtěným způsobem!
Bez odkladu má být Světlo ve stvoření! Již dlouho se v něm mohlo zdržovati temno.
***
Nyní přišel čas, v němž se člověk na zemi musí otevřít Slovu Božímu, což je totéž jako vpravení se do stávajících, stvoření udržujících a povzbuzujících zákonů nejsvětější vůle Boží!
Není pro celé lidstvo žádné jiné cesty ani jiné pomoci! Musí poznat a vpraviti se nebo zahynout; neboť soud je zde! žádný člověk vám nyní již v nadcházející nouzi neporadí ani nepomůže. Jedině Bůh!
***
Pro každého pozemského člověka přijde proto nyní hodina jeho nouze, kdy bude Slova velmi potřebovat!
Já a Slovo jsme jedno! Kdo zná tedy mé Slovo, ten zná i mne. Osobní setkání není při tom nutné, neboť takový člověk obdržel tím duchovní spojení se mnou; je jedno, zda si je toho vědom nebo ne. Člověk, který přijal mé Slovo, přijal i mne a je se mnou spojen.
Kdo je však takovýmto způsobem spojen, nemůže býti odvlečen temnotami. Temnoty nemohou ho s sebou strhnouti do říši rozkladu, kam jsou samy nyní vytlačovány tlakem Světla!
A tato hodina nouze stane se rozhodujícím okamžikem pro každého lidského ducha!
***
Pochopíte, oč jde? Vám chybí přesvědčení o všemohoucnosti Boží, která je s vámi, působíte-li ve službě Grálu! A nedostatkem tohoto přesvědčení podvazujete účinky, které by se vámi musely vítězně projeviti ve veškerém vašem konání a dokonce i ve vašem myšlení!
Kdekoliv jste sraženi zpět, všude, kde z vašeho jednání a chtění nevyzařuje bezpodmínečné vítězství, jste sami vinni; chyběla vám síla přesvědčení, s níž musíte zvítězit!
Vy sloužíte Bohu svým chtěním, svými činy a Bůh jest s vámi, stojíte-li pevně v Jeho vůli a nestavíte-li mezi to vůli svou!
A kdyby se všechny mocnosti této země proti vám spojily, nic nepořídí, pokud vy následujete a provádíte to, co vám určuje vůle Boží.
***
Až se teď náhle zřítí všechno, oč se národy dosud opíraly, až zmizí víra v moc peněz i důvěra ve vědění rozumu a především, až zmizí poslední záblesk domněnek o lidské důstojnosti, pak ... pak nadejde váš čas, vy nositelé svatého kříže! Budete hlásat, musíte hlásat Pravdu, kterou znáte, neboť lidé budou ji od vás očekávat, budou o ni prosit a budete-li se zdráhat, budou ji od vás požadovat!
Buďte proto nyní připraveni! Doba přivede k vám lidstvo blíže! Nadejde vysokým duchovním vedením a jako samozřejmost! Jestliže neuhnete tomuto proudu, splníte svou povinnost! Blíží se to k vám! Buďte odvážní, hrdí a svobodní! Nežebrejte o přízeň lidí, nýbrž dávejte tam, kde vás budou o to prosit!
Na celé čáře zvítězíte, neboť s vámi je ona pomoc, jejíž moc je nejvyšší a se kterou se na zemi nemůže nic měřit!
Vy budete vítězi, neboť taková je vůle Boží!
***
Radujte se proto vy, kteří jste do sebe přijali mé Poselství, neboť vám zaslíbilo vítězství a přinese mír. Připravte se nyní, lidé, abyste pomáhali, abyste na NOVÉ zemi budovali také NOVÉ království! Království Boží tisíce let, v němž zlo a temno nenaleznou již žádný prostor!
***
A naplní se zaslíbení proroka, že přijdu v oblacích a oni uvidí mé Jméno a poznají mě!
A vystavím vám chrám vašeho Boha a Pána zde na zemi a budu vaším Králem, který vás bude povždy spojovat se silou z Ducha, jestliže ponesete v sobě vůli ke vzestupu.
Přijďte a následujte mne, neboť jsem zde!

*******

Pridať nový príspevok