Fórum - november 1998

Dátum: 11.12.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Kométa Wirtanenhttps://www.astro.cz/clanky/ukazy/geminidy-a-blizky-prulet-komety-wirtanen.html

Dátum: 13.12.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Kométa Wirtanenhttps://www.youtube.com/watch?v=pWficl3DKTk


Dátum: 06.12.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Duch Pravdy.ABDRUSHIN, Syn Stvoriteľov, Duch Svätý, Duch Pravdy, zasľúbený Ježišom - Ján 16/5. a 15., opustil túto Zem 6.12.1941.

Odišiel v úplnej tichosti Syn Boha Otca - Imanuel Parsifal Abdrushin, keď bol v hodine odchodu obklopený len tými najvernejšími.

Ľudstvo opäť zlyhalo, (tak ako aj dnes opäť zlyháva, keď popiera alebo nič nechce vedieť o zrode Syna Svetla IMANUELA), a vôbec si neuvedomilo, že kto to vlastne prebýva v tom čase na Zemi. Len málokto spoznal v Abdrushinovi záchrancu a sudcu neskoršieho stvorenia, Syna BOHA Otca. Veď čo už mohol zažiť Syn Stvoriteľov na tak nepriateľskom území, kde temno vládne svojou rukou, kde ľudská domýšľavosť sa stala prekliatym ľudí.

Opakovali sa dejiny ako pred 2000 rokmi. Ľudstvo Zeme svojho Záchrancu nespoznalo a odmietlo, a tým Ho morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu osudu.

Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo, a odmietaš zase, Syna Božieho! Veď Stvoriteľ vo svojej veľkej láske a spravodlivosti, vyslaním svojich Synov poslal sám seba, aby vyslobodil nás ľudí z moci temna, z pasce, do ktorej sme sa sami dostali, a dovolil nám tak návrat do duchovného domova.

Syn Svetla – Duch Pravdy – Imanuel Parsifal Abdrushin opustil túto Zem keď mal 66 rokov!, presné dvojnásobok rokov Ježišových.

Abdrushin, podobne ako Ježiš pred 2000rokmi, v tušení svojho blízkeho pozemského odchodu, ktoré bolo opäť predčasné, teda neukončené, odovzdal svoju štafetu v poslaní tej, ktorá mala byť poslednou pomocou pred veľkým súdom. Tou pomocou je poslanie Swanhildy - pani Makedonovej, tesne pred prvou veľkou očistou Zeme, ktorá sa vtelila do malého národa slovenského, deväť rokov po Abdrushinovom odchode zo Zeme.

„Teraz bude pre mnohých z vás lepšie zrozumiteľné, prečo teraz v hodine najsvätejších naplnení pôsobia Ruža a Ľalia na Zemi a že je nutná aj prítomnosť LABUTEJ PANNY z LABUTIEHO OSTROVA v určitom, k tomu pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní nebola žiadna medzera.

Taká veľká je milosť Božia, že dáva vyvstať jednému zázraku za druhým, aby sa ľudstvu v tisícročnej ríši dostalo dokonalej pomoci!

Skloňte sa v pokore pred Jeho veľkou dobrotivosťou.“ Imanuel Abdrushin – Duchovne úrovne VI.

Dostali sme veľa, ale pramálo sme dali, preto napnime svoje sily, aby víťazstvo Svetla sme plné podporili.

Skloňme preto v tento čas svoje hlavy a ďakujme neprestajne Bohu, že akej milosti sa nám dostalo a dostáva. Lebo ešte stále máme jedinečnú šancu napraviť to, čo sme pokazili, a tak prejsť do novej doby, ktorú povedie pravý Kráľ a Vodca IMANUEL ABDRUSHIN, bez ktorého výstavba Tisícročnej ríše nie je možná. Šťastný to človek, ktorý bude mu smieť slúžiť, ochraňovať a pomáhať Jemu, jedinému a pravému Vládcovi z vôle Stvoriteľovej.

",,Raz má nastať na Zemi odlesk skutočného raja, a to pôsobením SYNA ČLOVEKA, NA POČIATKU TISÍCROČNEJ RÍŠE. Súčasne s tým vznikne tiež pozemský obraz hradu Grálu, ktorého praobraz sa nachádza na najvyššom vrchole stvorenia ako doteraz jediný pravý chrám Boží." ABDRUSHIN - Vývoj stvorenia.

https://www.youtube.com/watch?v=wqrIf2paenU


Ján Anton Sloboda.

Dátum: 05.12.2018

Vložil: JAN.

Titulok: K 4.12.1998Vzlietla si Labuť na krátky čas, Svetlo zobralo si ťa pod ochranu svojich krídel, že ak príde ten správny čas, aby si sa mohla zas navrátiť a dokončiť to, čo si Svetlu sľúbila...Len ozaj múdri pochopia...

https://www.youtube.com/watch?v=9cNQFB0TDfY


J.A.S.

Dátum: 05.12.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:K 4.12.1998https://www.youtube.com/watch?v=oGpCHNPzIi8


Dátum: 04.12.2018

Vložil: JAN.

Titulok: A budete...A budete vidieť mnohé zjavy v blízkosti Slnka, tak ako aj na ňom....

https://www.youtube.com/watch?v=OWSi8BiX_ZY

https://www.youtube.com/watch?v=UXBUZ1Py37U

J.A.S.

Dátum: 06.12.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:A budete...


https://www.youtube.com/watch?v=x8RgQSGrPOMBDEJME!

Dátum: 07.12.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:A budete...https://www.youtube.com/watch?v=SbeUojIpCL0

Dátum: 15.12.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Re:Re:A budete...https://www.youtube.com/watch?v=ydFkfM1lBv0


Dátum: 01.12.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Spomienka na NOVEMBER 1998


20 rokov prešlo od novembra 1998 a v tejto dnešnej spoločensko-politickej, hektickej dobe by som chcel z tohto kolotoča trochu vybočiť a chcel by som sa pripojiť k spomienkam na novembrové dni roku 1998.

Dňa 14.11.1998 sa odohral posledný rozhovor, resp. verejné vystúpenie pani Natálie – v nitrianskom rádiu Hviezda.
https://www.youtube.com/watch?v=DjjNZXVuVEc
https://www.youtube.com/watch?v=sgG9Q5BrN-Q

Pred dvomi dňami som si v aute vypočul tento rozhovor, ktorý som si už nespočetnekrát púšťal. Ale až teraz som si hneď v úvode všimol to, čo som bral doteraz ako niečo samozrejmé.
Sú to slová pani Natálie: „MÁM TO ZNOVU OPAKOVAŤ...“
Čo to znamená, keď niekto povie „mám to alebo ono urobiť“? Znamená to to isté, ako keby som sa ja osobne sám rozhodol, že to urobím? Alebo odniekiaľ zvonku najprv prichádza ten tlak, tá požiadavka alebo niekedy priamo pokyn, že niečo má osoba, ktorej sa to priamo týka, urobiť?


Kvôli dlhšiemu príspevku si ďalší text si môžete prečítať na:
https://www.okoun.cz/boards/nat98

Dátum: 28.11.2018

Vložil: JAN.

Titulok: IMANUEL„1Ľud, ktorý chodí vo tme,
uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.
2Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť.
3Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.
4Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.
5Lebo Dieťa sa nám narodilo, Syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.
6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. “ Izaiáš 9. kapitola


20 pozemských rokov ubehlo odvtedy, čo Syn Boha IMANUEL sa narodil...

20 rokov malo ľudstvo ešte čas, aby ukázalo, na čiej strane stojí...

20 rokov ubehlo ako voda...

Teraz prichádza Veľká očista...

Ľudstvo, boj sa hnevu Pánovho, ak stojíš na zlej strane...

Izaiáš - 24. kapitola

Boží súd nad svetom

1Ajhľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju; rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov.
2Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník.
3Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo.
4Trúchli, vädne zem, chradne, vädne svet, chradne nebo i so zemou,
5pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvätená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu.
6Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny; preto miznú obyvatelia zeme a ostáva málo ľudí.
7Trúchli mušt, chradne vinič, vzdychajú všetci, čo sa zo srdca radovali.
8Utíchla veselosť bubnov; prestalo hučanie plesajúcich, stíchla veselosť citary.
9Pri speve nepijú víno, trpký je pijanom opojný nápoj.
10Zborené je mesto zmätku, zatvorený je každý dom, nemožno doň vojsť.
11Nad vínom je nárek na uliciach; preč je všetka radosť, do vyhnanstva odišla veselosť z krajiny.
12V meste ostala desivá púšť, na kúsky je rozbitá brána.
13Lebo tak bude na zemi medzi národmi, ako pri obíjaní olív, ako pri paberkovaní, keď sa skončila oberačka.
14Oni pozdvihnú svoj hlas a zvučne zaplesajú nad velebou Hospodinovou, jasať budú od západu.
15Preto na východe uctievajte Hospodina, na morských ostrovoch meno Hospodina, Boha Izraela.
16Od okrajov zeme počujem chválospevy: Česť buď Spravodlivému! Ja som však povedal: Mám tajomstvo, mám tajomstvo: Beda vierolomným, ktorí sa spreneverili, a vierolomní sa nesmierne spreneverili.
17Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme!
18Kto ujde pred hrozivým hlasom, padne do jamy, kto vyjde z jamy, chytí sa do pasce, lebo sa otvorili okná na výsostiach a zatriasli sa základy zeme.
19Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem;
20Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac.
21V ten deň Hospodin potrestá voje nebeské na výsostiach a zemských kráľov na zemi.
22Pozberajú ich ako väzňov do jamy, budú zavretí pod zámkou a po mnohých dňoch budú potrestaní.
23Mesiac sa začervená a slnko sa zahanbí, lebo Hospodin mocností je kráľom na vrchu Sion a v Jeruzaleme, a pred svojimi staršími bude mať slávu.

*********************

„1A potom v ten deň povieš:
Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.
2Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.
3S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.
4V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.
5Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.
6Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!“ Izaiáš – 12. Kapitola.

https://www.youtube.com/watch?v=FeVqJiC5uX8

J.A.S.


Dátum: 28.11.2018

Vložil: Miroslav Ivánek

Titulok: Re:IMANUEL

Narodenie Imanuela pani Natálii – 20. výročie.

Dnes je tomu 20 rokov, keď sa narodil Imanuel – budúci Kráľ Tisícročnej ríše pani Natálii.

PANI NATÁLIA OTVORILA A NAPLNILA TIETO PROROCTVÁ:

IZAIÁŠOVO: ,,Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel..."

ZJAVENIE JÁNA: ,,Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť..."

3. FATIMSKÉ PROROCTVO: ,,Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý a Apokalypsou oznamovaný Kráľ celosvetovej Tisícročnej ríše...".

28. novembra sa v rímskokatolíckom kalendári slávi mníška Katarína Labouré, ktorá mala v roku 1830 – 27. novembra – v sobotu pred 1. adventnou nedeľou prorocké videnie, podľa ktorého bol zhotovený medailón, ktorý je zobrazený vo Večných zákonoch 2 na strane 302, tento medailón je zobrazený aj na plagátiku - ,, ROZHODUJÚCI DÁTUM V DEJINÁCH ĽUDSTVA NOVEMBER 1998“, ktorý je uverejnený aj v úvode knihy Večné zákony 3 a ktorý sa šíril v roku 1998 a OZNAMOVAL NARODENIE IMANUELA - DUCHA SVÄTÉHO, SYNA ČLOVEKA, BUDÚCEHO KRÁĽA TISÍCROČNEJ RÍŠE NA ZEMI.

Z odpovede pani Natálie z ot. č. 314 vo Večných zákonoch 2:
Str. 289: ,,V roku 1830 mala 24-ročná francúzska mníška Katarína Labouré pri svojej modlitbe prorocké videnie. Podľa jej rozprávania sa zhotovili malé medailóny, ktoré mali ľudí vopred pripraviť na zjavenie sa Božej matky – Prakráľovnej vo Fatime. V súčasnosti, keď zmizli takmer všetky stopy po pravých posolstvách z jej zjavení, potvrdzujú medailóny najdôležitejšie fakty.
Opíšem, ako vyzerá medailón v súčasnosti a porovnám ho so skutočným videním Kataríny. Lícna strana znázorňuje Božiu matku, s rozopätými rukami, ktorá stojí na glóbuse, nohami zašľapuje hada. Tento obraz je zhodný s Kataríniným videním, až na jeden detail - medailón je lemovaný temnom pridaným textom, ktorý namiesto Božej matky zvestuje, vraj bez hriechu počatú, Pannu Máriu. Týmto klamstvom sa temnu podarilo to, o čo sa usilovalo, že pri zjavení sa Prakráľovnej vo Fatime, ju ľudia nazvali Pannou Máriou.
Čo mal teda pôvodný obraz symbolizovať ? Mal zvestovať zjavenie sa a príchod Božej matky na Zem v čase obratu svetov, keď sa zachráni iba časť planéty – preto stála iba na tretine glóbusu. Had s rozmliaždenou hlavou pod jej nohami znázorňuje, že zneškodní na Zemi vteleného satana svojím Novým evanjeliom. Rozopätými rukami, z ktorých žiaria lúče, ponúka svoju náruč – pomoc všetkým, ktorí o ňu stoja.
Druhá strana medailónu je obrúbená dvanástimi hviezdami. V strede je veľký dvojitý kríž. Na spodnom kríži je zavesené veľké písmeno M. Pod krížmi sú dve srdcia – jedno ovinuté tŕňovými prútmi a druhé prebodnuté mečom.
Dvojitý kríž vyzerá presne ako kríž v slovenskom štátnom znaku. Znamená to, že v čase obratu svetov sa vtelia na Slovensku dvaja Boží vyslanci, ktorí budú viesť vyvolený národ. Spodný kríž s písmenom M prezrádza, že to bude opäť inkarnovaný Mojžiš. Menší kríž nad ním predstavuje Prakráľovnú, ktorej duchovný pôvod potvrdzuje dvanásť hviezd.
Dve srdcia pod krížom symbolizujú obeť z lásky, lebo obaja vyslanci prišli na Zem z lásky k ľuďom. Bez nej by nedokázali znášať utrpenia, ktorými ich trestá temno za ich poslanie - Prakráľovnú tŕňovými prútmi a Mojžiša mečom. Ani jeden z nich nemá, napriek vysokému duchovnému pôvodu, na Zemi na ružiach ustlané.
Srdcia zároveň symbolizujú, že obaja zídu do hmotnosti ako ľudia, lebo v duchovnom svete, ako už vieme, nemajú bytosti ani duchovia vnútorné orgány.
Dva kríže a dve srdcia teda pripomínajú dve osoby a nie iba jednu - Pannu Máriu, podľa ktorej je medailón nazvaný.
Keby Panna Mária naozaj plnila za svojho života spomínané úlohy Prakráľovnej - boj s Luciferom a výchovu nového pokolenia, žilo by na Zemi duchovne premenené ľudstvo bez pôsobenia temna už dvetisíc rokov."

Zaujímavé na tom je, že v rímskokatolíckom kalendári sa slávi táto mníška - Katarína Labouré - dňa 28. novembra, teda na deň výročia narodenia Imanuela pani Natálii de Lemeny – Makedonovej - 28.11.1998.

Toto videnie mala Katarína Labouré v sobotu podvečer pred 1. adventnou nedeľou – podľa údajov z internetu – bolo to 27.11.1830, teda deň pred 28. novembrom, 28. novembra 1998 sa pani Natálii narodil Imanuel budúci Kráľ tisícročnej ríše.
Prvé medailóny sa začali raziť 30.6.1832.

V SOBOTU PRED 1. ADVENTNOU NEDEĽOU V ROKU 1830 – 27.11.1830 videnie Kataríny Labouré zobrazené na medailóne, ktorý bol na plagátiku - ,,Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva november 1998“ a ktorý sa šíril v roku 1998.

V SOBOTU PRED 1. ADVENTNOU NEDEĽOU V ROKU 1998 – 28.11.1998 sa NARODIL IMANUEL pani Natálii de Lemeny – Makedonovej – budúci Kráľ tisícročnej ríše.


Dátum: 27.11.2018

Vložil: Michal Lazor

Titulok: ...

" Poslanci sa k rokovaniu o uznesení ku Globálnemu paktu OSN o migrácii vrátia v stredu (28. 11.) ráno "

Dátum: 20.11.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Nie jedna...ale rovno dve......dokonca ďalšie tri už je vidieť, hoci nie voľným okom...už na oblohe....BDEJME!

Už dlouho víme o kometě 46P/Wirtanen. Jde o kometu s periodou 5,44 let a její letošní návrat bude velmi příznivý. Kometa se přiblíží Zemi na pouhých 0,08 AU (cca 12 milinů km) a dle optimistických odhadů zjasní až na 3 mag. Kometa je od nás v současné době jen velmi obtížně pozorovatelná, to se ale v prosinci změní. V půli prosince bude na několik dnů až týdnů pozorovatelná pouhým okem, pak sice začne pomalu slábnout, ale v dosahu malých dalekohledů by se měla udržet až do začátku jara 2019. Téměř po celou dobu navíc půjde o cirkumpolární objekt, takže nebude zapadat a bude stále nad obzorem.

Mnohem překvapivější je kometa C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto). Tento objekt byl objeven teprve 7. listopadu letošního roku, jasnost tělesa při objevení činila 10-12 mag. Jde o první vizuální objev komety po dlouhých 8 letech! V roce 2010 byly takto nalezeny komety P/2010 V1, nyní pojmenovaná 332P/Ikeya-Murakami, a C/2010 F4 (Machholz) - Donaldu Machholzovi tímto blahopřejeme k jeho 12. objevené či spoluobjevené kometě (vždy šlo o vizuální zachycení)!


Vraťme se ale ke kometě C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto). Ta totiž během prvního týdne od nalezení zjasnila až o 3 mag! Těžko říct, jestli šlo o nějaké mimořádné vzplanutí vyvolané náhlým uvolněním plynů, nicméně v současnosti má jasnost kolem 8 mag a je pozorovatelná na ranní obloze už i v obyčejných triedrech. Kometa je navíc krásně kondenzovaná, takže určitě využijte příležitosti a zkuste se na ni podívat. Možnost budete mít pouze do prosince, pak se kometa ztratí v záři Slunce. A jak moc během této doby zjasní? Střízlivé odhady od Seiichiho Yoshidy hovoří o maximu jasnosti okolo 5 mag, což by bylo na hranici viditelnosti pouhým okem.
Jak už to tak ale u komet chodí, nemůžeme vyloučit ani jiné scénáře. Ten optimistický je, že kometa bude pokračovat v rapidním zjasňování a nakonec bude možná i jasnější než 46P/Wirtanen. Ten pesimistický naopak hovoří o tom, že nepřežije průlet přísluním, jenž by dle aktuálních orbitálních elementů měl nastat letos 3. prosince, a to ve vzdálenosti 0,39 AU od Slunce (zhruba vzdálenost Merkuru od Slunce). Musíme se zkrátka nechat překvapit.

Na závěr ještě doplňme, že se na obloze nacházejí i tři další komety, které by se mohly dát zpozorovat v malých dalekohledech. Krátkoperiodické 38P/Stephan-Oterma a 64P/Swift-Gehrels mají jasnost 9-10 mag, dlouhoperiodická C/2018 L2 (ATLAS) je asi o 1 mag slabší. Všechny tři komety jsou poblíž svého maxima jasnosti.
Zdroj: https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/dve-velmi-jasne-komety-pro-zaver-letosniho-roku.html

J. Nohavica - Kometa

https://www.youtube.com/watch?v=dQrC0mSRNUk


J.A.S.

Dátum: 24.11.2018

Vložil: JAN.

Titulok: A úkazov pribúda každý deňhttps://tech.sme.sk/c/20968271/opat-mimozemska-stavba-dalsia-hviezda-sa-sprava-zvlastne.html


Dátum: 24.11.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:A úkazov pribúda každý deňhttps://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/tanec-trpaslicich-galaxii-kolem-mlecne-drahy.html


https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/druzicova-data-odhalila-pod-antarktidou-pozustatek-kontinentu.html


Dátum: 26.11.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Čo sa deje s Jupiterom? - Kométa 46P / Wirtanen sa rýchlo približuje k Zemi!!!BDEJME!!!

https://www.youtube.com/watch?v=3z73x_wetDI


Dátum: 28.11.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Čo sa deje s Jupiterom? - Kométa 46P / Wirtanen sa rýchlo približuje k Zemihttps://www.youtube.com/watch?v=4Z2oleLSVdc

Dátum: 17.11.2018

Vložil: Jozef Potúček

Titulok: Znovu zverejnené zablokované video! Zvonil som v novembri 1989...

Keďže mi to tu opakovane odmieta uverejniť, prečítajte si to celé na:
https://www.okoun.cz/boards/nat98

Dátum: 17.11.2018

Vložil: JAN.

Titulok: Re:Znovu zverejnené zablokované video! Zvonil som v novembri 1989...Je to tým, že text je príliš dlhý...J.A.S.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>